Grad Opatija
Službene stranice

Dječje gradsko vijeće

Projekt kojim osnažujemo sudjelovanje djece u donošenju odluka već 14 godina uspješno se provodi u Gradu Opatiji. To je projekt  kojeg  ne bismo mogli provoditi da nema uspješne suradnje između Grada Opatije i Društva Naša djeca Opatija, Osnovne škole Rikard  Katalinić Jeretov, ali i osnovne škole Viktor Car Emin iz Lovrana u koju je upisano oko 70 učenika s područja Grada Opatije. Tijekom ovih 14 godina i 10 saziva osnažili smo oko 300 djece do 15 godina s vještinama, znanjima i iskustvima dječje participacije. 

Naše Dječje gradsko vijeće postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi. Poželimo 10. sazivu uspješan rad u zastupanju interesa djece, a pozivamo sve odrasle da uključuju djecu u donošenje odluka, kako bi naše odluke bile bolje i po mjeri djece.

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Dosadašnji predsjedavajući Dječjeg gradskog vijeća, Ivan Tancabel ponovo je imenovan na funkciju predsjednika Dječjeg gradskog vijeća za X. saziv.

Imenovan je Koordinacijski odbor projekta Dječjeg gradskog vijeća za IX. saziv koji čine:

Fernando Kirigin, zamjenik gradonačelnika zadužen za društvene djelatnosti i Projekt Dječje gradsko vijeće

 Sanja Škorić i Ana Kola (Sandra Turkalj – zamjena za vrijeme porođajnog bolovanja i dopusta, Društvo Naša djeca - Opatija)

Tanja Sudiskas (OŠ R. K. Jeretov Opatija)

Marta Berčić, Odsjek za društvene djelatnosti.

Edukaciju vijećnika će provoditi  stručni tim u sastavu: Sanja Škorić - područje dječjih prava, Ana Kola (zamjena Sandra Turkalj) područje komunikacijskih vještina te djelatnici gradske uprave - područje organizacije i funkcioniranja jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada.

 

Konstituirajuća sjednica X. saziva Dječjeg gradskog vijeća održana je 25. svibnja 2015. godine, a na sjednici je izabrana  nova dječja gradonačelnica  Lea Leonarda Pašić.

Na sjednici je odabran i projekt kojim će se vijećnici baviti u naredne dvije godine: „Dektektivi šuma Učka (upoznavanje flore i faune Parka prirode Učka).

Na izborima održanima 11. svibnja izabrani su dječji vijećnici koji će biti aktivni u sljedeće 2 godine.

 

POVIJEST

Projekt koji predstavljamo je rezultat razvoja društva i prihvaćanja zajedničkih vrijednosti moderne demokracije s posebnim naglaskom na područje ljudskih prava.

Pozitivna iskustva Društva  "Naša djeca" Opatija i Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija (programi: Dječji Forum i Odgoj za demokraciju) te zbratimljene općine Castel San Pietro Terme (ITA) u promicanju dječjih prava su inicirala rasprave o osmišljavanju aktivnosti kojom će se osigurati institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada.

Iako je Grad Opatija dugi niz godina, svjestan odgovornosti za najmlađe, sustavno ulagao u institucije predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja (kroz koje se nudi i niz izvannastavnih aktivnosti) kao i u udruge koje svojim programima omogućavaju djeci i mladima kvalitetno provođenje slobodnog vremena, tek je Društvo "Naša djeca" Opatija organizacijom i radom Dječjeg Foruma (osnovanog 1994. godine) potaknulo našu zajednicu na drugačije shvaćanje dječjih prava i potreba. Naime, Društvo "Naša djeca" Opatija temelji se na odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine najviše što mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo te pripremilo za život i korisno djelovanje. Također, aktivnost je Dječjeg Foruma bila usmjerena na edukaciju djece, ali i odraslih, o dječjim pravima i na njihovu promociju.

Navedeni poticaji i upozorenja na prava djece da sudjeluju u procesu donošenja odluka koje se na njih odnose i obvezu odraslih da to čine s uvažavanjem potakli su Gradsku vlast 1999. godine da prihvati djecu kao partnere u razvoju naše zajednice. Naime, te godine je na zahtjev djece, koja su prezentirala potrebu za uređenjem dječjih igrališta i uređeno dječje igralište.

Sustavnom promocijom dječjih prava (medijski dobro popraćenom) i rezultatima rada Dječjeg foruma (prepoznatim i na razini RH) podizala se među građanima razina svijesti o "pravu djece na svoj Grad" pa je akcija "Gradovi i općine - prijatelji djece" Saveza Društava "Naša djeca" Hrvatske i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju (pokrenuta 20.11.1999.) prepoznata u Opatiji kao okvir za sustavno, udruženo i usklađeno djelovanje svih segmenata zajednice za dobrobit djece.

 

INICIRANJE PROJEKTA

Projektni tim, formiran s ciljem osmišljavanja Projekta "Dječje gradsko vijeće" sačinjavali su predstavnici Društva "Naša djeca" Opatija, OŠ "R.K. Jeretov" Opatija i gradske uprave. Konzultanti su bili: dr.sc. Nenad Hlača (prof. Pravnog fakulteta u Rijeci - specijalist za obiteljsko pravo), dr.sc. Jasminka Ledić (prof. pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci - aktivno uključena u programe razvoja civilnog društva) i predstavnici Općine Castel San Pietro Terme (u kojoj se projekt provodi od 1994. godine).

Projekt je predstavljen Gradskom poglavarstvu Grada Opatije koje ga je podržalo i predložilo Gradskom vijeću Grada Opatije.

U ožujku 2001. godine zaključkom Gradskog vijeća Grada Opatije o prihvaćanju projekta "Dječje gradsko vijeće Grada Opatije" osnovano je Dječje gradsko vijeće.

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije 2001. - 2011.

SAŽETAK PROJEKTA

Pravna osnova:

Statut Grada Opatije, Konvencija UN-a o pravima djeteta, Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu zajednice Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe, Akcija “Gradovi i općine prijatelji djece“.

Cilj:

Uspostavljanje odnosa međusobnog uvažavanja, slušanja i komunikacije između djece i Grada.
Razvijanje svijesti o Gradu kao zajednici svih građana.
Prepoznavanje i priznavanje prava svim skupinama građana.
Osposobljavanje djece za ostvarivanje svoga prava na izražavanje vlastitog mišljenja.
Osposobljavanje djece za donošenje odluka za sebe i druge.
Razvijanje odgovornosti kod djece za donesene odluke.

Koordinacijski odbor Projekta:

Koordinacijski odbor, čije članove imenuje Gradonačelnik, odnosno prije Gradsko poglavarstvo, upravlja Projektom (donosi program rada, utvrđuje dnevni red sjednica kao i materijal za iste, analizira ostvarivanje ciljeva, utvrđuje program edukacije, redovito prati aktivnost i zadovoljstvo vijećnika).

Stalni sudionici u Projektu:

Grad Opatija, Društvo “Naša djeca“ Opatija (edukacija o djeĉjim pravima ), OŠ "R.K. Jeretov" Opatija (400 djece je sudjelovalo u izborima, 58 kandidatura, 14 razrednika pomaže vijećnicima u obnašanju funkcije vijećnika – u OŠ je organiziran sustav informiranja djece o radu DGV-a ) i roditelji vijećnika.

Na temelju ĉlanka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ PGŽ br. 12/99 – proĉišćen tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 29. ožujka 2001. donijelo je Zakljuĉak kojim se prihvatio projekt „Djeĉje gradsko vijeće Grada Opatije“. Zakljuĉak je potpisao gosp. Mario Meak, predsjednik Gradskog vijeća.

U mjesecu listopadu 2001. godine održana je prva sjednica Koordinacijskog odbora projekta „Djeĉje gradsko vijeće Grada Opatije“ u prostorijama Upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Opatije.