Grad Opatija
Službene stranice

Rješenje o imenovanju članova Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva

Datum: 7.3.2018.

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 3/18) gradonačelnik donosi dana 6.3. 2018. godine

 

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva

 

 

I.

Za članove Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva  imenuju se:

 

Doc.dr.sc. Andreja Rudančić, iz Opatije, Stubište Adeline del Mestre 3,  i

Vlado Vošlajer, iz  Opatij3, Antona Mihića 30.

 

 

II.

            Ovo rješenje objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

Klasa: 021-05/18-01/05

Ur.br.: 2156/01-03/01-18-1

Opatija, 6. 3. 2018.

 

                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                  Ivo Dujmić, ing., v.r.