Grad Opatija
Službene stranice

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za koordinaciju politike za mlade

Datum: 30.1.2018.

Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika donosim dana 30. siječnja 2018. godine

 

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova

 Savjeta za koordinaciju politika za mlade

I.

Za predsjednika  Savjeta za koordinaciju politika za mlade imenuje se:

 

Domagoj Tramontana, Opatija, Radnička ulica 10

 

Za članove Savjeta  imenuju se:

 

 Michel Črnjarić Božac, Opatija, Nova cesta 190

Valentina Jonjić, Ika, primorska 31

 

 

II.

            Ovo rješenje objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

Klasa: 011-01/17-01/26

Ur.br.: 2156/01-01-18-4

Opatija, 30. siječnja 2018.

 

                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                  Ivo Dujmić, ing., v.r.