Grad Opatija
Službene stranice

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za sport i koordinaciju aktivnosti Udruga proizašlih iz rata

Datum: 19.12.2017.

Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika donosim dana 4. prosinca 2017. godine

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova

Savjet za sport i koordinaciju aktivnosti Udruge antifašističkih boraca i antifašista

Grada Opatije, Udruge hrvatskih veterana domovinskog rata Grada Opatije  i

Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Liburnije