Grad Opatija
Službene stranice

Radna tijela GV-a

 

Komisija za izbor i imenovanja

predsjednik

1. Fernando Kirigin, Opatija, ive Kaline 3,

članovi

2. Gordana Grgurina, Opatija, dr. Matka Laginje 22

3. Igor Puž, Veprinac, Pehji 2,

4. Vladimir Brnečić, Opatija, 1. Istarske čete 3,

5. Marko Čorić, Opatija, Joakima Rakovca 16.


Mandatna Komisija

predsjednik

1. Neven Varljen, Opatija, maršala  Tita 21,

članovi

2. Ana Puž Kukuljan, Opatija, maršala Tita 116/001,

3. Branko Periša, Poljane, Babiloni 108


Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

predsjednik

1. dr. sc. Robert Kurelić, Opatija, maršala Tita 120,

članovi

2. Aldo Simper, Opatija, Davorina Trinajstića 2,

3. Ivan Vidaković, Opatija, dr. Ivana Poščića 33,

4. Filip Vlah, mag. iur. Opatija, Varljenska cesta 6,

5. dr. Darko Ekl, Pobri, put za Matulji 19