Grad Opatija
Službene stranice

Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja Triestina

Datum: 29.6.2012.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U
o
prijedlogu Detaljnog plana uređenja Triestina – DPU 2

Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Triestina – DPU 2 provesti će se u razdoblju 09. 07. 2012. godine do 08. 08. 2012. godine.

Javni uvid u Plan moguć je svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3 – prizemno.

Javno izlaganje održati će se:
a) za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 19. 07. 2012. u 13,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije

b) za građane, Vijeća mjesnih odbora i dr.: 19. 07. 2012. u 18,00 sati u Osnovnoj školi u Ičićima.


Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade, Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati.

Rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi je 08. 08. 2012. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE GRADA OPATIJE

Dokumenti:
DPU Triestina - Prijedlog plana
DPU Triestina - sažetak za javnost
1. Detaljna namjena površina
2.A Promet
2.B TK i energetski sustav
2.C vodnogospodarski sustav
3. uvjeti uređenja
4. Uvjeti gradnje
5. PARCELACIJA