Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2018. godini

Datum: 20.2.2018.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i članka 8.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za potpore malih vrijednosti u 2018.godini

 

1.     Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti u 2018.godini.

2.     Javni poziv raspisuje se za Programe i u okviru raspoloživih financijskih sredstava Proračuna kako slijedi:

 

Program: Zdravi grad

raspoloživa financijska sredstva: 10.000 kn

Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju

raspoloživa financijska sredstva: 10.000 kn

Program: Javne potrebe u osnovnoškolskom  obrazovanju

raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

Program: Program srednjoškolskog i ostalog obrazovanja

       raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

Program: Javne potrebe u kulturi

raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

Program: Program tehničke kulture

      raspoloživa financijska sredstva: 5.000 kn

Program: Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti

raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

 

3.    Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

-      usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020.

-      usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost u razvoj i praćenje,

-      novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),

-      suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,

-      osigurani resursi za provedbu projekta/programa,

-      uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),

-      financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),

-      usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova. 

4.     Na Javni poziv se mogu prijaviti udruge te pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

5.     Neće se razmatrati ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

6.     Javni poziv bit će otvoren do kraja 2018.godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu.

7.     Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonačelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave.

8.     S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju.

9.     Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI 2018“ ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti točno i u cjelosti popunjen i ovjeren.

10.  Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, M.Tita 3, Opatija.

11.  Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Opatije.

 

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.v.r.