Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - šankovi

Datum: 12.5.2018.

Upravno vijeće «Festivala Opatija» Opatija, Zert bb, na temelju odluke od 10. svibnja 2018. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - ŠANKOVA

 

Predmet zakupa:

1.  ugostiteljski objekti – šankovi, koji se nalaze na Ljetnoj pozornici i Centru Gervais prema dolje navedenim kriterijima:

- stanje prostora – prema viđenom, uređen poslovni prostor;

- namjena: ugostiteljska ponuda (topli i hladni napici, alkoholna i bezalkoholna pića, sendviči i grickalice);

- radno vrijeme u predmetnim poslovnim prostorima utvrđuje se prema programu Festivala Opatija ili drugačije ukoliko tako odredi Festival Opatija;

- ugostiteljske usluge pružaju se jedan sat prije početka i do završetka pojedinog događanja vezano uz šank prostora gdje se program održava, izuzev ukoliko Festival Opatija odluči drugačije;

- ugostiteljske usluge pružaju se iznimno druge dane i drugo vrijeme ukoliko tako odluči Festival Opatija;

- početni iznos mjesečne zakupnine: 5.000,00 kuna uvećan za iznos PDV-a;

- trajanje zakupa:  od 01. lipnja 2018. do 31. svibnja 2019. godine

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

- osnovne podatke o natjecateljima: prebivalište; državljanstvo za fizičke osobe, OIB, obrtnicu i rješenje o obrtu, podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe;

- dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti;

- podatke o dosadašnjem radu natjecatelja;

- izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati dokaz o uplati jedne ponuđene mjesečne zakupnine unaprijed uvećane za iznos PDV-a (garantnog pologa) i da će do prvoga u mjesecu uplaćivati mjesečnu zakupninu uvećanu za  PDV-a za tekući mjesec;

- izjavu natjecatelja da će uređenje prostora, što može vršiti samo uz prethodno odobrenje Festivala Opatija, činiti o svojem trošku bez obveze povrata uloženih sredstava;

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora Grada Opatije;

- izjavu natjecatelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju;

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati

Opširan opis ponude, odnosno sadržaja i vrstu usluga koja će se pružati.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

  • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine;

RAZGLEDAVANJE PROSTORA:

Poslovni prostor može se pogledati svakim radnim danom od 09:00 do 10:00 sati, uz prethodnu najavu Festivalu Opatija.

DOSTAVLJANJE PONUDA:

-           pismene ponude sa svim prilozima dostaviti preporučenom pošiljkom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu «Festival Opatija», Opatija (51410), Zert bb, poštanski pretinac 83, sa naznakom «ZA NATJEČAJ – ZAKUP PROSTORA – ŠANKOVI, NE OTVARATI», " najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

Otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Festivala Opatija , Zert bb, Opatija, 30. svibnja 2018. u 12:00 sati.

Upravno vijeće neće uzimati u razmatranje zakašnjele ili nepotpune ponude kao niti ponude onih ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Festivalu Opatija i/ili Gradu Opatija.

Upravno vijeće Festivala Opatija zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

OSTALI UVJETI:

Sa najpovoljnijim natjecateljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršenog javnobilježničkog akta. Troškove solemizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

Izabrani natjecatelj gubi pravo na povrat garantiranog pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu. Po zaključenju ugovora o zakupu garantirani polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Festivala Opatija koja proizlaze iz ugovora o zakupu tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu.

Zakupnik će stupiti u posjed poslovnog prostora nakon sklapanja ugovora o zakupu.

Zakupnik je dužan u poslovnom prostoru započeti obavljati djelatnost 1. lipnja 2018. godine.

 

                                                                                                                             UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                                                           "FESTIVALA OPATIJE"