Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog muzeja turizma

Datum: 30.10.2019.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08), članka 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18) i članka 10. Uredbe o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma („Narodne novine“ broj 94/07, 110/09), Hrvatski muzej turizma raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog muzeja turizma

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • ima pet godina rada u muzeju ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • poznaje najmanje jedan svjetski jezik
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građani s QR kodom)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
 • original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda originala uvjerenja o nekažnjavanju sustava e-građanin s QR kodom - ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o radnom iskustvu (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom)
 • potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju jednog svjetskog jezika
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministrica za kulturu uz prethodno pribavljeno mišljenje gradonačelnika Grada Opatije, na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/ravnateljicu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Hrvatskog muzeja turizma«, na adresu: Hrvatski muzej turizma, Park Angiolina 1, 51410 Opatija, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama. Natječaj se objavljuje i u jednom dnevnom listu te na službenim stranicama i oglasnoj ploči Muzeja, službenim stranicama Grada Opatije i Ministarstva kulture.

Kandidati/kandidatkinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani/pozivane na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima/kandidatkinjama koji/koje ne budu imenovani/imenovane, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi, po isteku roka iz članka 42. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08).

Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni/prijavljene kandidati/kandidatkinje uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje ispunjavaju uvjete naznačene u natječaju bit će održan intervju, na koji će biti pozvani/pozvane najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, putem kontakt telefona i e-maila koji su dužni/dužne naznačiti u prijavi. Neodaziv na intervju iz bilo kojeg razloga smatra se povlačenjem prijave. 

 

                                                                                                  HRVATSKI MUZEJ TURIZMA