Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 3.2.2019.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09, 32/16) i  Odluke Gradskog vijeća od 29. siječnja 2019. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

I. Predmet prodaje je:

 

  • k.č. 818/1, u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2 u Primorskoj ulici, upisana u zk.ul. 1328 k.o. Ika-Oprić

Početna cijena:  15.528.745,75 kuna  (slovima: petnaestmilijunapetstodvadesetosamtisućasedamstočetrdesetpetkunaisedamdesetpetlipa)                       

Jamčevina: 10 % ( 1.552.874,57 kn)

Energetski razred: C

NAPOMENA: Grad Opatija će predmetnu nekretninu predati u posjed kupcu u roku od šest mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.           

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

           

II. Sadržaj ponude:

 Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

 Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 01. listopada 2019. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. Rok za podnošenje ponuda:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 90 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV. Rok zaključenja ugovora:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V. Isplata kupoprodajne cijene

- 30 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora.          

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.      

Troškove ovjere i provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

 Ponude će se otvarati 08. svibnja 2019. godine u 14,00 sati u Uredu Grada.

 Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

 U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće.

 Gradsko vijeće zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.     

 

                                                   GRAD OPATIJA

                                                    Gradonačelnik:

                                                    Ivo Dujmić, ing.