Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 31.5.2019.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) Odluka Gradonačelnika od  23.05.2019.g.  te Odluke Gradskog vijeća od 24.05.2019.godine, Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. PREDMET PRODAJE:

 

  1. k.č. 516/1 neplodno od 1238 m2, zk.ul. 8, k.o. Volosko u 1/1 dijela

Početna cijena: 2.834.186,67  kuna

Jamčevina: 283.418,66 kuna

 

Napomena:

Predmetna nekretnina nema kolnog prilaza na javno prometnu površinu.

Na predmetnoj nekretnini se nalazi napušteni tlačni vod sanitarne odvodnje od CS Volosko do CS Lipovica kojeg kupac može ukloniti o svom trošku ukoliko se za to ukaže potreba odnosno cijevi predmetnog voda kupac može građevinskim radovima ili iskopom uništiti ili iskopati o svom trošku, bez prava na naknadu troškova od Grada Opatije.

Kupac priznaje i potvrđuje činjenicu da se javno stepenište s istočne strane z.č. 516/1 k.o. Volosko u cijelosti nalazi na k.č. 462/1 (put od 149 m2) u vlasništvu Grada Opatije, te navedenu činjenicu neće osporavati u postupku nove izmjere za k.o. Volosko, niti u drugom sudskom, upravnom ili neupravnom postupku. Kupac se obvezuje da ni na koji način neće onemogućiti ili ometati prolaz preko navedenog javnog stepeništa.

Grad Opatija nije u posjedu predmetne nekretnine.

 

  1. k.č. 839 vrt od 150 m2, upisano u zk.ul. 1398, k.o. Opatija (n.i.)

Početna cijena: 148.186,67 kuna

Jamčevina: 14.818,66 kuna

 

  1. k.č. 33/2 put od 61 m2, upisano u zk.ul. 1210, k.o. Ika-Oprić

Početna cijena: 18.786,67  kuna

Jamčevina: 1.878,66 kuna

Napomena: Grad Opatija nije u posjedu predmetne nekretnine.

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenoj nekretnini nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB platitelja.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.10.2019. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

             -30 dana od zaključenja ugovora

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           Ponude će se otvarati dana 19.06.2019. godine u 10,00 sati u Uredu Grada.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu pod brojem 1. donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod brojem 2. i 3. donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.