Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 21.11.2019.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradonačelnika od 02.09.2019.g., 17.09.2019.g., 19.11.2019.g. i 20.11.2019.g. te Odluka Gradskog vijeća od 12.11.2019.g.  Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.     PREDMET PRODAJE:

  1. k.č. 869/3 cesta od 15 m2, upisana u zk.ul. 1810, k.o. Oprič

Početna cijena:  15.766,88 kuna

Jamčevina: 1.576,68 kuna

Napomena: Grad Opatija nije u posjedu predmetne nekretnine.

  1. k.č. 482 dvorište od 294 m2, upisana u zk.ul. 1206, k.o. Opatija (n.i.)

Početna cijena:  176.966,88 kuna

Jamčevina: 17.696,68 kuna

  1. k.č. 1578/2 dvorište od 101 m2, upisana u zk.ul. 545, k.o. Opatija (n.i.)

Početna cijena:  95.366,88 kuna

Jamčevina: 9.536,68 kuna

  1. 2/3 dijela k.č. 1140 šuma od 1693 m2 upisana u zk.ul. 978 k.o. Opatija (n.i.)

Početna cijena:  829.633,55 kuna

Jamčevina: 82.963,35 kuna

Napomena: Na predmetnoj nekretnini (k.č. 1140 k.o. Opatija- n.i.), zapadno od objekta na adresi Stubište Baredi 8, nalazi se transportni tlačno-gravitacijski cjevovod Opatija-Lovran, čelik DN 250 mm, u vlasništvu Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, koji nije upisan u zemljišne knjige te je postojanje predmetnog cjevovoda uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti predmetne nekretnine, eventualno izmještanje predmetnog cjevovoda, ukoliko se za to ukaže potreba, obveza je kupca u njegovom trošku, bez prava na naknadu prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

Kupac se obvezuje, nenaplatno, izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti – Liburnijske vode d.o.o. Ičići, odnosno pravnom sljedniku, radi upisa prava stvarne služnosti u zemljišnim knjigama na k.č. 1140 k.o. Opatija (n.i.).

  1. k.č. 784/1 dvorište i kuća površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići

Početna cijena:  3.235.116,88 kuna

Jamčevina: 323.511,68 kuna

Napomena:

            Kuća je prizemnica koja se nalazi na adresi Ičići, Brdo 2, a sastoji se od tri sobe, hodnika, kuhinje, wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,15 m2.

  1. 213/1 vrt od 166 m2, upisana u zk.ul. 1102, k.o. Volosko

Početna cijena:  320.366,88 kuna

Jamčevina: 32.036,68 kuna

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30.04. 2020. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

III.       ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI, ZA NEKRETNINU POD REDNIM BROJEM _____“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom

IV.      ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

- Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

V.       ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

            -15 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod rednim brojem 1., 2.,  3.  i  6.

            -30 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod rednim brojem 4. i 5.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate. U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA: 

 Ponude će se otvarati 11.12.2019. godine u 13,00 sati u Uredu Grada.

Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi za nekretnine pod rednim brojem 1., 2., 3. i  6. donosi  Gradonačelnik, a za nekretnine pod rednim brojem 4. i 5. donosi Gradsko vijeće.

 Gradonačelnik te Gradsko vijeće zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

 Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.