Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 14.6.2018.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) , Odluke Gradskog vijeća od 29.05.2018. godine, Odluka Gradonačelnika od 30.04.2018.godine, 28.05.2018. godine i 30.04.2018. godine, Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

 

  1. 1. kuća u nizu na adresi Andrije Štangera 6, Volosko koja se nalazi na grč. 23, upisana u zk uložak 650, k.o. Volosko, a sastoji se od konobe u suterenu, predsoblja i stepeništa, dnevne sobe i kuhinje u prizemlju, predsoblja i stepenište te dvije sobe na prvom katu i potkrovlja, ukupne površine 97,07 m2.

Početna cijena: 829.636,87 kuna

Jamčevina:  82.963,68 kuna

Energetski razred: E

Napomena:

Nekretnina se prodaje sa pokretninama te će kupac biti u obvezi istu osloboditi od stvari o svom trošku.

 

2. k.č. 1102/21 –pašnjak od 190 m2, upisan u zk uložak 871 k.o. Veprinac koji odgovara novoformiranoj k.č. 1577 – vrt od 190 m2, k.o. Opatija (nova izmjera)

Početna cijena: 253.496,87 kuna

Jamčevina: 25.349,68 kuna

Napomena: Do k.č. 1102/21, k.o. Veprinac je doveden priključni vod za vodu i kanalizaciju te je rubnim dijelom predmetne nekretnine položen niskonaponski podzemni priključak za zgradu na adresi A. Mihića 6, Opatija

 

3. k.č. 587 – voćnjak od 174 m2, upisan u zk uložak 13, k.o. Ika – Oprić

Početna cijena: 104.296,87 kuna

Jamčevina: 10.429,68 kuna

 

4. 8/40 dijela k.č. 797/1 – vrt i dvorište od 20 m2, upisan u zk ul. 396 k.o. Volosko

Početna cijena: 8.016,87 kuna

Jamčevina: 801,68 kuna

 

Napomena: U vlasničkom listu je pod br. Z 96/50 uknjiženo pravo zaloga u korist Državne investicione banke za glavnicu od 522,000 dinara na temelju isprave  o kreditu od 9. prosinca 1950. godine, koje pravo zaloga će kupac trebati brisati. U vlasničkom listu je pod brojem Z 1038/80 uknjiženo pravo služnosti prolaza i provoza na teret z.č. 797/1,k.o. Volosko  a u korist z.č. 776/4, k.o. Volosko

           

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB platitelja.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. listopada 2018. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

            -30 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I. redni broj 1.

            - 15 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I. redni broj 2 i 4.

            - za nekretninu pod točkom I. redni broj 3. kupoprodajna cijena umanjena za iznos jamčevine plaća se u 36 rata, u jednakim mjesečnim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi propisanoj Uredbom o kriterijima i mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja (NN. br. 52/13 i 94/14).

            Obroci dospijevaju na naplatu do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim narednim danom  nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

           

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           

            Ponude će se otvarati 20.07.2018. godine u  13,00 sati u Uredu Grada.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu pod točkom I. redni broj 1. donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod točkom I. redni broj 2, 3 i 4 donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.