Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu - viši referent - informatičar

Datum: 6.5.2019.

Prijave se podnose do 14. svibnja 2019

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen Oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši referent- informatičar (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao. Tekst oglasa nalazi se ispod ove objave.  

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je utorak - 14. svibnja 2019. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši referent- informatičar:

obavljanje privremenih poslova usklađivanja evidencija o nekretninama i povezivanje baza podataka koji uključuju i pripreme za preuzimanje naknade za uređenje voda, poslove potpore svim korisnicima informacijsko-komunikacijskog sustava Grada te drugi poslovi po nalogu neposredno nadređenog službenika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,97, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave, financija i informatičkih poslova:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.;
  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/17) cijeli tekst;
  • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) cijeli tekst;
  • Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) glava 25.;
  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),  SL EU L119  - cijeli tekst;
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
  • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04) cijeli tekst;
  • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05 i 71/14) cijeli tekst;
  • Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) članci 1., 2., 20., 42., 52.;
  • informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web-stranici Grada Opatije www.opatija.hr .

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .