Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

Neslužbena bodovna lista (drugi krug natječaja) za provedbu programa Zelena energija u mom domu

Datum: 6.2.2015.

Grad Opatija u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je drugi krug javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“, na koji su se građani mogli prijaviti do 24.12.2014. godine.

Na temelju članka 11. Pravilnika Grada Opatije za provedbu programa Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije Zelena energija u mom domu u Opatiji (KLASA:351-01/14-01/06,URBROJ:2156/01-03-01-14-52) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju prijava, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava donijelo je Neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava.