Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 27.5.2015.

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09) i Odluke Gradonačelnika od 10. travnja 2015. 16. travnja 2015, 15. svibnja 2015. i 21. svibnja 2015. godine, Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. Predmet prodaje su:

 

  1.  kč. 396/2 od 61 m2,  upisana u z.k. ul. 1269  KO Ičići

Početna cijena: 95.676,50 kuna

Jamčevina: 9.567,65 kuna

 

NAPOMENA: U slučaju da na natječaju kao najpovoljniji natjecatelj bude izabran vlasnik kč. 396/1 KO Ičići, kupoprodajna cijena će se umanjiti za iznos od  27.252,00 kuna, koji odgovara uplaćenom iznosu prema odluci Gradskog poglavarstva od 3. 5. 1999. godine.

 

  1. 24/144 dijela grč. 46/1 od 54 m2 upisana u z.k.ul. 521 KO Puharska 

Početna cijena: 7.414,57 kuna

Jamčevina: 741,46 kuna

 

  1. 1288/2880 dijela kč. 544 od 208 m2 upisana u z.k. ul. 228 KO Ičići

Početna cijena: 60.630,17 kuna

Jamčevina: 6. 063,00 kuna

 

  1. 1/5 dijela zč. 17 od 620 m2 , upisana u z.k.ul. 384 KO Volosko

Početna cijena: 106.122,50 kuna

Jamčevina: 10.612,25 kuna

 

  1. 35/80 dijela zč. 67/1 od 162 m2 upisana u z.k. ul. 1614 KO Pobri

Početna cijena: 53.789,50 kuna

Jamčevina: 5.378,95 kuna

 

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 1. kolovoza 2015. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

 

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

            -15 dana od zaključenja ugovora.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi  pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

           

            Ponude će se otvarati 15. lipnja 2015. godine u 10,00 sati u Uredu Grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.