Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 6.7.2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka gradonačelnika od 29.06.2015. godine i 30.06.2015. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. Predmet prodaje su:

 

1. k.č. 369/2 - dvorište od 118 m2, upisana u zk uložak 1126, KO Ika – Oprić

 

            Početna cijena:    65.554,90 kuna      

            Jamčevina:      6.555,49 kuna

 

      2. 30/360 dijela z.č. 1661/2- livada od 393 m2 upisana u zk uložak broj 2680, KO Veprinac 

 

            Početna cijena:   11.618,50  kuna

            Jamčevina:  1.161,85 kuna

 

            3. k.č.647/2 - pašnjak od 89 m2, upisana u zk uložak 14, KO Ika – Oprić

           

            Početna cijena: 80.054,56 kuna

            Jamčevina: 8.005,45 kuna

 

            4. 47/80 dijela grč. 39 od 130 m2, upisana u zk uložak 586, KO Pobri

 

            Početna cijena: 86.246,50 kuna

            Jamčevina: 8.624,65 kuna

 

            5. k.č. 814- dvorište od 12 m2, upisana u zk uložak 534, KO Mihotići

 

            Početna cijena : 10.962,50 kuna        

            Jamčevina: 1.096,25 kuna

 

 

            Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

           

  1. SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj:HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. kolovoza 2015. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

 

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

 

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     15 dana od zaključenja ugovora.

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

 

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  24.07.2015. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik  zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

                                                                                 

        

 

         GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.v.r.