Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Datum: 8.9.2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i Odluke gradonačelnika od 07. srpnja 2015. godine, 29. lipnja.2015. godine i 03.rujna.2015. godine Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. Predmet prodaje je:

 1. k.č. 824/2 - Brdo, dvorište od 200 m2, KO Ičići
  Početna cijena: 149.350,00 kuna
  Jamčevina: 14.935,00 kuna
   
 2. 2/4 dijela k.č. 740/1- Put Braće Honović, dvorište od 49 m2 KO Ika Oprić
  Početna cijena: 18.980,60 kuna
  Jamčevina: 1.898,00 kuna
   
 3. 2/8 dijela z.č. 541/1 – oranica 511 m2, ½ dijela z.č. 508/1- vinograd od 694 m2 i ½ dijela z.č. 508/4 - pašnjak od 58 m2, sve KO Poljane
  Početna cijena: 49.392,00 kuna
  Jamčevina: 4.939,20 kuna
   
 4. Prostorija sa kupaonicom ukupne površine 13,48 m2 koja se nalazi u prizemlju zgrade sagrađene na grč. 304, KO Opatija, povezana sa odgovarajućima dijelom cijele nekretnine, na adresi Poginulih hrvatskih branitelja 7, Opatija.
  Početna cijena:140.009,41 kuna
  Jamčevina: 14.000,94 kune

  Napomena: Zemljišno – knjižna provedba biti će moguća nakon što vlasnici posebnih dijelova o svom trošku provedu spajanje zemljišta i zgrade sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine.

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

II. SADRŽAJ PONUDE:

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. listopada 2015. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

III. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

IV. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

 • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

V. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 • 15 dana od zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

VI. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

Ponude će se otvarati 25.09.2015. godine u 10,00 sati u Uredu grada.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.
Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik:
Ivo Dujmić, ing.