Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 20.11.2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14),  članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine“ Primorsko-goranske županije“,broj 47/09), Odluka Gradskog vijeća Grada Opatije od 17. studenog 2015. godine i Odluke Gradonačelnika od  17. studenog 2015. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.                   Predmet prodaje su:

 

1.Stan na tavanu na nacrtu označen br. 14 u zgradi u Opatiji, M. Tita 45, koji se sastoji od jedne sobe i nužnika ukupne površine 40,05 m2, koji nalazi se u zgradi sagrađenoj na grč. 313, upisana u z. k. ul. 1525, KO Volosko, povezano sa odgovarajućim dijelom cijele nekretnine

 Energetski razred: E

 

Početna cijena:  276.785,93 kune

Jamčevina: 27.678,59 kuna

 

2.Stan u suterenu zgrade na adresi Juraja Dobrile 8, koji se sastoji od hodnika, dnevnog boravka, kuhinje, izbe, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 74,78 m2, a nalazi se u zgradi sagrađenoj na grč. 272 - stambena zgrada od 200 m2, KO Opatija,  koji je povezan sa odgovarajućima dijelom cijele nekretnine.

Energetski razred: D

 

Početna cijena: 708.085,93 kune

Jamčevina: 70.808,59 kuna

 

            Napomena:  Za predmetnu kuću je izrađen etažni elaborat posebnih dijelova stambene građevine i dobivena je potvrda posebnih dijelova građevine, ali  koji nije proveden u zemljišnim knjigama. Također je u tijeku postupak formiranja zemljišta za redovitu uporabu zgrade.

            Zemljišno knjižna provedba će biti moguća po provedbi etažnog elaborata u zemljišnim knjigama odnosno nakon što vlasnici posebnih dijelova o svom trošku provedu spajanje zemljišta i zgrade sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine

           

3.Stan na adresi A. Brubnjaka 4, Ika označen kao 2. ETAŽA 54/100 stan broj. 2 na I katu  koji se sastoji od hodnika, kuhinje, dnevnog boravka, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 80,74 m2, s pripadkom dva balkona na I katu, tri sobe na tavanu, sveukupne površine 136,37 m2 u nacrtu sve označeno plavom bojom,a koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na  k.č. 929/1 upisanoj u zk uložak 596, ko Ika Oprić

Energetski razred: F

 

i

-          k.č. 929/2- dvorište od 223 m2, ko Ika Oprić

-          2/4 dijela k.č. 929/3 dvorište od 44 m2,ko Ika Oprić 

-          2/4 dijela k.č. 929/4- dvorište i pomoćna zgrada od 213 m2, ko Ika Oprić

 

Sveukupna početna cijena:  1.305.145,60 kuna

Jamčevina: 130.514,56 kuna

 

Napomena:

-          Na  dijelu k.č. 929/4, ko Ika Oprić je sagrađena  pomoćna zgrada za koju je priložen akt za ozakonjenje odnosno Rješenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, a koja nije vlasništvo Grada Opatije

           

4.      k.č. 784/1- kuća i dvorište od 2146 m2, KO Ičići

 

Kuća  je prizemnica koja se nalazi na adresi Ičići, Brdo 2, a sastoji se  od tri sobe, hodnika, kuhinje, Wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,10 m2.

Zemljište je atraktivno, idealno za gradnju, u donjem dijelu ravan plato u naravi livada, a gornji dio uz kuću je podzidan kamenim zidom i cca 1m je na višoj koti.

 

Energetski razred: F

 

Početna cijena:  4.281.091,43 kune

Jamčevina:      428.109,14 kuna

 

           

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR 68-7757- OIB.

 

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 15. siječnja 2016. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se do 07.12.2015. godine, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, Maršala Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

-          30 dana od zaključenja ugovora, za nekretnine pod rednim brojem 2, 3. i 4.

-          15 dana od zaključenja ugovora, za nekretnine pod rednim brojem 1.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

 

            Ponude će se otvarati 10.12.2015. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nekretninu pod rednim brojem 1. donosi Gradonačelnik, a za nekretnine pod rednim brojem 2. Gradsko vijeće.

            Nadležno tijelo zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik:

                                                           Ivo Dujmić, ing.,v.r.