Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 16.12.2016.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka Gradskog vijeća od 08. prosinca 2016. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. Predmet prodaje su:

 

  1. k.č. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija ( nove izmjere), k.č. 1523, šuma površine 428 m2, u zk.ul. 244 k.o. Opatija (nove izmjere) i k.č. 1527, šuma površine 304 m2, u zk.ul. 233 k.o. Opatija ( nove izmjere)

 

NAPOMENA: predmetne nekretnine prodaju se kao cjelina obzirom da pojedinačno nisu dostatne površine za formiranje građevne parcele.

 

                        Početna cijena:  1.755.819,37 kuna

 

                        Jamčevina: 175.581,93 kuna

 

  1. 21. ETAŽA 3850/40000 – poslovni prostor u suterenu 2. označen brojem 3, koji se sastoji od hodnika, kancelarije I, kancelarije II, sanitarija, kancelarije III, dvorane, kancelarije IV i terase, ukupne površine 180,96 m2 koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na grč. 215, KO Veprinac

Energetski razred: C

 

Poslovni prostor se nalazi u zgradi na adresi Maršala Tita 157, Opatija u suterenu stambeno – poslovne zgrade. Zgrada se nalazi uz obalno šetalište, a pristup do poslovnog prostora je omogućen javnim stepeništem koje se sa ceste Maršala Tita spušta do terase ispred ulaza u poslovni prostor i nastavlja se do obalnog šetališta. Prostor je uređen i održavan.

 

Početna cijena:  2.336.944,37 kuna

 

Jamčevina: 233.694,43 kune

 

NAPOMENA:

Kancelariju prvu desno od ulaza koristi Mjesni odbor Opatija - Punta Kolova za potreba rada Vijeća mjesnog odbora, te će se isti preseliti u drugi prikladan prostor u roku 1 godine od dana predaje u posjed poslovnog prostora novom vlasniku.

O stanju i opremljenosti nekretnine sastavljen je zapisnik u koji se može dobiti uvid u prostorijama gradske uprave, Opatija, Maršala Tita 3. (informacije o prostoru i uvidu u zapisnik mogu se dobiti na broj telefona 051 680 128).

 

 

                   Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na     kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijenu cijelosti.

 

            Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

           

  1. SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. ožujka 2017. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

 

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV.      ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     30 dana od zaključenja ugovora.

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 VI.     OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  18. siječnja 2017. godine u 13,00 sati u Uredu grada, Opatija Maršala Tita 3.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradsko vijeće.

            Gradsko vijeće zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

                                                                                 

         GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.,v.r.