Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Datum: 13.8.2017.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16), Odluke Gradskog vijeća od 31. srpnja 2017. godine,Odluka Gradonačelnika od 21. srpnja 2017. godine i 31. srpnja 2017. godine , Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.                    Predmet prodaje je:

 

1.       k.č. 518/2- dvorište 304 m2 upisan u zk uložak 8, Ko Volosko

 

Početna cijena:  829.737,50 kuna

Jamčevina:  82.973,75 kuna

 

Napomena:

U slučaju da je Grad Opatija obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, kupac će se          ugovorom  obvezati platiti i porez na dodanu vrijednost na cijenu zemljišta.

 

2.       Stan u prizemlju zgrade sagrađene na grč.49, KO Volosko i grč. 50 KO Volosko koji                 se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice, predsoblja i balkona ukupne površine 28,00 m2 te drvarnice u suterenu zgrade

 

Početna cijena:  322.662,50 kuna

Jamčevina:  32.266,25 kuna

 

Energetski razred: D

 

Napomena:

 

             Stan se nalazi u zgradi koja je izgrađena na tri katastarske čestice (grč.50, grč.49 i grč. 48,            sve KO Volosko) i predmetni stan nije upisan u zemljišnoj knjizi.

                Kupac će se obvezati kupoprodajnim ugovorom o svom trošku zajedno sa ostalim        vlasnicima posebnih dijelova zgrade utvrditi građevnu česticu zgrade i provesti           spajanje              katastarskih čestica grč.50, grč.49 i grč. 48, sve KO Volosko sukladno stvarnom       stanju i                 izraditi i provesti u zemljišnim knjigama  etažni elaborat, odnosno izvršiti                 spajanje              zemljišta i zgrade sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne                 knjige i                 knjige                 položenih           ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine, te          će           tek tada biti moguć        upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama na          nekretnini          koja je predmet              prodaje.

 

3.       4/5 dijela  k.č. 524/2 pašnjak od 188 m2, upisan u zk uložak 1163, KO Ičići 

 

Početna cijena: 101.537,50 kuna

Jamčevina:  10.153,75 kuna

 

 

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“

 

 

II.            SADRŽAJ PONUDE:

 

                Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

                Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB uplatitelja.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. listopada 2017. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.                ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

                Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

IV.                ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V.                  ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

                -30 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I. redni broj 1.

                - 15 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I. redni broj 2. i 3.

 

 

                U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

               

                Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

               

                Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

                 

                U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

                Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

 

VI.                OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

               

                Ponude će se otvarati 15.rujna 2017. godine u  13,00 sati u Uredu Grada.

                Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

                U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

                Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće za nekretninu pod točkom I. redni broj 1., a Gradonačelnik za nekretnine pod točkom I. redni broj 2. i 3.

                Gradsko vijeće  i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

                Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.,v.r.