Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 27.9.2017.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradonačelnika od 12.06.2017. godine,,11.09.2017. godine, 13.09.2017. godine  i 14.09.2017.godine, Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.                Predmet prodaje je:

 

1.      Stan sa spremištem na I katu zgrade sagrađen na grč.181, k.o. Volosko,upisan u  zk.uložak 1524  na adresi Opatija, Obala Frana Supila 6 koji je u zemljišnim knjigama upisan kao 2. Suvlasnički dio 1/6 Etažno (E-2) 1. Stan sa spremištem na I katu, na nacrtu označeno plavom bojom

 

Početna cijena: 595.621,81 kuna

Jamčevina:  59.562,81 kuna

 

Energetski razred:  D

 

Napomena:

U sastavni dio stana ulazi i prostorija koja se prostorno nalazi na grč. 182, KO Volosko. Upis cijeloga stana u zemljišnim knjigama biti će moguć kada vlasnik ovog posebnog dijela zgrade zajedno sa ostalim vlasnicima posebnih dijelova zgrade utvrdi građevnu česticu zgrade i provede spajanje grč. 181 i grč. 182, obje KO Volosko sukladno stvarnom stanju te izradi i provede u zemljišnim knjigama etažni elaborat.

 

2.      k.č. 535- dvorište, dvorište, spremište od 36 m2, upisan u zk ul. 1088, ko Opatija (nova izmjera)

 

            Početna cijena: 40.421,81 kuna

            Jamčevina:       4.042,18 kuna

 

3.      k.č. 200- neplodno zemljište od 85 m2, upisano u zk uložak 1127, KO Opatija (nova izmjera)

 

Početna cijena:  116.571,81 kuna

Jamčevina:   11.657,18 kuna

 

4.      k.č. 397- uređeno zemljište od 79 m2, Ko Ičići upisana u zk ul 467

 

Početna cijena:  128.571,81 kuna

Jamčevina 12.857,18 kuna

 

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

 

 

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. prosinca 2017. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

III.            ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

 

IV.            ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V.              ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

-Za nekretninu pod točkom I. redni broj 1.- 30 dana od zaključenja ugovora

            -Za nekretnine pod točkom I. redni broj. 2,3. i 4. -15 dana od zaključenja ugovora.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

           

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

           

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

 

VI.            OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           

            Ponude će se otvarati 17. listopada 2017. godine u  13,00 sati u Uredu Grada.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik. U slučaju da po natječaju vrijednost najpovoljnije cijene prelazi iznos od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o raspolaganju, odluku o prodaji donosi Gradsko vijeće.

            Gradonačelnik  ili Gradsko vijeće zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.v.r.