Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina i osnivanje služnosti

Datum: 5.10.2016.

            Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14),  članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“,br. 47/09), Odluka Gradonačelnika od 5. rujna 2016.godine, 7. rujna 2016. godine, 9. rujna 2016. godine i 19. rujna 2016. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA I OSNIVANJE SLUŽNOSTI

 

 

I.                   Predmet prodaje je:

 

1. 6/32 dijela grč. 25/3 od 90 m2, upisana u zk uložak 1513, KO Puharska

 

Početna cijena: 16.667,75 kuna

Jamčevina: 1.666,77 kuna

 

Energetski razred: G

 

2.z.č. 869/3 – izgrađeno zemljište i dvorište Primorska ulica, površine 34 m2, u KO Ika – Oprič, upisana u zk uložak 598

 

Početna cijena: 66.736,50 kuna

Jamčevina : 6.673,65 kuna

 

 

            Napomena: na čestici se nalazi prizemna dvorišna zgrada s natkrivenom krovnom terasom za koju  nema dokaza da je legalno izgrađena (u zemljišnim knjigama upisana kao izgrađeno zemljište), stoga je potrebno ishoditi rješenje o izvedenom stanju prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

 

3.½ dijela k.č. 153/6- dvorište od 196 m2, upisano u zk uložak 2525, Ko Vasanska

 

Početna cijena: 9.986,50 kuna

Jamčevina: 998,65 kuna

 

4.8/40 dijela k.č. 525- oranica od 726 m2, upisana u zk uložak 190 KO Ičići

 

 

Početna cijena:   85.936,50 kuna

Jamčevina:          8.593,65 kuna

 

II.Predmet osnivanja služnosti je:

 

1.Osnivanje služnosti postavljanja i održavanja kanalizacione mreže preko k.č. 748 i to od k.č. 739 do k.č. 1017 i to rubom prema k.č. 746, sve KO Ika – Oprić, a prema geodetskom situacijskom nacrtu izrađenom od strane Krešimir d.o.o. Matulji. Služnost se osniva u korist k.č. 739, KO Ika – Oprić a na teret k.č. 748, Ko Ika Oprić

 

Početna cijena: 13.536,50 kuna

Jamčevina:         1.353,65 kuna

 

 

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

III.      SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR 68-7757- OIB.

 

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30. studenog 2016. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

IV.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA I OSNIVANJE SLUŽNOSTI - NE OTVARATI".

 

V.        ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

 

VI.      ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

-          Za nekretnine navedene pod točkom I. i točkom II. - 15 dana od zaključenja ugovora

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VII.     OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

 

            Ponude će se otvarati 24. 10. 2016. godine u 13,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nekretnine pod točkom I  i točkom II. donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

   GRAD OPATIJA

Gradonačelnik:

                                                                                   Ivo Dujmić, ing., v.r.