Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina i zakup zemljišta

Datum: 2.6.2014.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09)  i Odluka gradonačelnika od 26.05.2014. godine, 22.05.2014. godine, 20.05.2014 godine, 14.05.2014. godine, 09.05.2014. godine i 15.05.2014. godine, Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA I ZAKUP ZEMLJIŠTA

 

  1. Predmet prodaje su:

 

  1. prostorija sa kupaonicom ukupne površine 13,8 m2, a koja se nalazi u prizemlju zgrade sagrađene na grč. 304, ko Opatija, a koja je povezana sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, na adresi Poginulih hrvatskih branitelja 7 (Energetski razred: D)

           

            Početna cijena: 184.753,30 kuna

            Jamčevina: 18.475,33 kuna

 

  1. z.č. 1962/46- vrt od 143 m2, k.o. Vasanska

            Početna cijena:  181.962,62 kuna

            Jamčevina: 18.196,26 kuna

 

 

  1. z.č. 305/ 1 od 19 m2, ko Opatija

 

Početna cijena:  23.488,94 kuna

Jamčevina: 2.348,89 kuna

           

  1. dio k.č. 1044/1, ko  Veprinac, a koji je označen na Posebnoj geodetskoj podlozi izrađenoj po GEO-RAD d.o.o. Jelenje od 24. svibnja 2012. godine u ukupnoj površini od 264 m2, a koja se sastoji od P1 od 259 m2 i P2 od 5m2

 

            Početna cijena: 339.852,86 kuna

            Jamčevina: 33.985,28 kuna

 

  1. 2/8 dijela z.č. 742/4 vinograd od 183 m2, ko Puharska

Početna cijena: 12.071,62 kune

Jamčevina: 1.207,16 kuna

 

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

  1. Predmet zakupa je:

 

  1. dio od 38 m2 od z.č. 1977/4 od 294 m2, ko Vasanska, a koji je označen na skici izmjere izrađenoj od strane Geoprojekta d.d. Opatija od travnja 2014. godine

 

            Namjena:  uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora

           

            Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno –           planskom dokumentacijom, odnosno najduže na rok od 10 godina.

           

            Početna cijena:  114,00 kuna mjesečno, u prvom mjesecu uvećano za troškove objave      natječaja i troškove procjene u ukupnom iznosu od 2.379,62 kune

 

            Grad Opatija će zakupcu predati u posjed zakupljene nekretnine danom uplate jednomjesečne naknade uvećane za troškove vještačenja i troškove objave natječaja.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja niti izvođenje drugih radova. Iznimno na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivredu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja.

 

 

III.      SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR 68-7757- OIB.

 

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do  31.07.2014.godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

IV.       ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I ZAKUP ZEMLJIŠTA - NE OTVARATI".

 

V.        ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača za nekretnine pod točkom I.
  • za nekretninu  pod točkom II. Ugovor u obliku ovršne isprave zaključiti će se u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

VI.       ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE I UPLATA ZAKUPNINE

            -     15 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I.

            -     za zemljište pod točkom II. zakupnina se plaća mjesečno do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec, a za prvi mjesec korištenja, uvećana za troškove vještačenja i objave natječaja, plaća se u roku 15 dana od zaključenja ugovora.

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene i zakupnine Grad Opatija će kupcu odnosno zakupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac, a troškove ovjere ugovora snosi zakupac.

 

 

 

VII.     OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  23. lipnja 2014. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik  zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

                                                                                              GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.