Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnine

Datum: 9.11.2016.

14. listopad 2016.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluke Gradskog vijeća od 04.10.2016. godine, Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINE

 

I.                    Predmet prodaje je:

 

1.       Poslovni prostor označen kao 21. ETAŽA 3850/40000 – poslovni prostor u suterenu 2. označen brojem 3, koji se sastoji od hodnika, kancelarije I, kancelarije II, sanitarija, kancelarije III, dvorane, kancelarije IV i terase, ukupne površine 180,96 m2 koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na grč. 245, KO Veprinac

 

Energetski razred: C

                                                                                                   

            Poslovni prostor se nalazi u zgradi na adresi Maršala Tita 157, Opatija u suterenu stambeno – poslovne zgrade. Zgrada se nalazi uz obalno šetalište, a pristup do poslovnog prostora je omogućen javnim stepeništem koje se sa ceste Maršala Tita spušta do terase ispred ulaza u poslovni prostor i nastavlja se do obalnog šetališta. Prostor je uređen i održavan.

 

Početna cijena: 2.340.021,25 kuna

 

Jamčevina: 234.002,12 kuna

 

Napomena:

            Kancelariju prvu desno od ulaza koristi Mjesni odbor Opatija - Punta Kolova za potreba rada Vijeća mjesnog odbora, te će se isti preseliti u drugi prikladan prostor u roku 1 godine od dana predaje u posjed poslovnog prostora novom vlasniku.

 

 

            Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

           

 

II.                 SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj:HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 15. siječnja 2017. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.              ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

 

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     30 dana od zaključenja ugovora.

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  17.11. 2016. godine u  13,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradsko vijeće.

            Gradsko vijeće zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

                                                                                  

         

 

          GRAD OPATIJA

                                                                                               Gradonačelnik:

                                                                                               Ivo Dujmić, ing., v.r.