Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup javnog tunelskog skloništa u miru

Datum: 14.6.2018.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa u miru ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 27/06), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na temelju Odluke gradonačelnika Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNOG TUNELSKOG SKLONIŠTA U MIRU

 

            Predmet zakupa je dio javnog tunelskog skloništa u Opatiji u Ulici obala Frana Supila kod kućnog broja 2 površine 13,30 m2.

            -    stanje prostora: prema viđenju. Izabrani ponuditelj dužan je sklonište urediti  i

privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku bez prava na povrat sredstava,

            -    namjena:  skladište ambalaže

            -    početni iznos mjesečne zakupnine – 27,00 kn/m2 uvećano za iznos PDV-a.

            -    trajanje zakupa:  5 godina, odnosno do stupanja na snagu početka primjene

odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje zaštite i spašavanja, ukoliko bi odredbe tih propisa bitno izmjenile postojeći zakupni odnos.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

            - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu, dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe.

            - podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti,

            - opis djelatnosti koja će se obavljati,

- dokaz o uplati jamčevine u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u naknadu za korištenje prostora.

- izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.

 

            Jamčevina se uplaćuje u korist Grada Opatije IBAN HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: 68 7811-OIB za fizičke i pravne osobe.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji je ponudio najvišu cijenu zakupa, ako svi ostali elementi ponude udovoljavaju uvjetima natječaja.

Sklonište se može pogledati dana 15. lipnja (petak) 2018. godine  u vremenu  od 9,00 do 9,30 sati, kao i izvršiti uvid u zapisnik o stanju i opremljenosti skloništa.

           

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNOG TUNELSKOG SKLONIŠTA U MIRU Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja  - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 5 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 21. lipnja (četvrtak) 2018. godine u 13,00 sati, u vijećnici Grada Opatija, M.Tita 3.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana obavijesti o izboru, preuzeti prostor i sklopiti ugovor o zakupu.

            Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu, ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

            Ugovor o zakupu mora se sklopiti kao ovršna isprava, a trošak ovrhe podmiruje zakupnik.

            Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji u cijelosti nemaju na dan podnošenja ponude podmirene obveze prema Gradu Opatiji.

 

 

 

                                                                                               GRADONAČELNIK