Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum: 21.12.2017.

Na temelju točke 5. stavka 1. članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15 i 26/16), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

             Predmet zakupa su sljedeći poslovni prostori:

1.    poslovni prostor u  Opatiji, Andrije Štangera 41, površine  20,55  m² koji se nalazi u prizemlju zgrade

            -    stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

      -    namjena: kancelarija

               -    početni iznos mjesečne zakupnine: 742,94 kuna uvećano za iznos PDV-a,

            -    trajanje zakupa: 5 godina, donosno do pravomoćno utvrđenog vlasništva

 

2.    poslovni prostor u  Opatiji, M. Tita 162/3, površine  30,00  m² koji se nalazi u prizemlju zgrade

            -    stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

      -    namjena: kancelarija

               -    početni iznos mjesečne zakupnine: 2.530,71 kuna uvećano za iznos PDV-a,

            -    trajanje zakupa: 5 godina

   

 

             PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

              - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu, dokaz o upisu Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore za odvjetnike, dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

            -  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

- dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

- izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako sljedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.)

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nakretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50 % veća od vrijednosti ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a.

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu  Grada Opatije, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

- izjavu natjecatelja da se, ukoliko bude izabran najpovoljnijim ponuđačem i ako s njim bude zaključen ugovor o zakupu, obvezuje ishoditi sva odobrenja potrebna za obavljanje djelatnosti.  

- opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

            - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine  uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811 - OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

           

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 27. prosinca (srijeda) 2017. godine  od 9,00 sati do 9,30 sati,- prostor pod rednim brojem 1 i od 10,00 do 10,30 sati prostor pod rednim brojem 2  kao i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

           

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, sa naznakom adrese prostora - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 11. siječnja (četvrtak) 2018.godine  u 13,00 sati , u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.     

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

                                                                                               GRADONAČELNIK:

                                                                                                          Ivo Dujmić, ing