Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – referent za pisarnicu i arhiv

Datum: 8.5.2015.

U današnjem broju "Narodnih novina" objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent za pisarnicu i arhiv (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od četiri sata dnevno.

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti ili izravno u pisarnicu Grada je ponedjeljak- 18. svibanj 2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta referent za pisarnicu i arhiv:

Obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada, arhivira predmete i obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda i pomoćnika pročelnika Ureda.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,55 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-82., članci 96.- 98., članak 101., članak 102., članak 105., članak 106., članci 109.- 113., članak 120., članak 121.
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)- cijeli tekst
 • Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)- članci 1.- 3., članak 5. i članaka 8.
 • Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95)- cijeli tekst
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12,  19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)- cijeli tekst
 • Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)- članci 6.- 9.
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11)- cijeli tekst
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)- cijeli tekst
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)- cijeli tekst
 • Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaraoca i primalaca akata (NN 38/88)- cijeli tekst

 

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .