Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu na određeno - viši stručni suradnik za prostorno uređenje i potporu razvojim projektima

Datum: 14.4.2015.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju/ rodiljnom dopustu/ roditeljskom dopust do njenog povratka na posao.  

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je srijeda – 22. travanj 2015. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta:

Obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja, stručnih podloga i studija, obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, te vodi baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada, obavlja poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz djelokruga Upravnog odjela, obavlja poslove na standardizaciji i normizaciji poslova, analizi gospodarskih kretanja u gradu, te praćenju smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c
  • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.- 82., 96.-121.
  • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
  • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
  • Izvadak iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
  • web stranica Grada Opatije www.opatija.hr

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr .

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .