Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - referent za uredsko poslovanje

Datum: 28.5.2014.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent za uredsko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od tri mjeseca.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je četvrtak- 5. lipanj 2014. godine. Prijam u službu planiran je za razdoblje od 1. srpanj do 1. listopada 2014. godine.

Opis poslova radnog mjesta:

Obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada, organizira rad u pisarnici Grada, arhivira predmete, nadzire primjenu propisa na području uredskog poslovanja, surađuje sa službenicima drugih upravnih tijela zaduženima za uredsko poslovanje, predlaže birotehničku modernizaciju, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda i pomoćnika pročelnika Ureda.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,55, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

Ø  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

Ø  Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 96.- 98., članak 101., članak 102., članak 105., članak 106., članci 109.- 113., članak 120., članak 121.

Ø  Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)- cijeli tekst

Ø  Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)- članci 1.- 3., članak 5. i članaka 8.

Ø  Zakon o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12,  19/13, 80/13 i 40/14)- cijeli tekst

Ø  Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)- članci 6.- 9.

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr, web stranica "Službenih novina Primorsko- goranske županije" je www.sn.pgz.hr

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .