Grad Opatija
Službene stranice

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

Datum: 8.5.2015.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent- komunalni redar (3 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od četiri mjeseca.

 

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je ponedjeljak- 18. svibnja 2015. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar:

Nadzire primjenu komunalnih propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti, vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,80, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

 

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-82., članci 96.-121.

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)- članak 3. i članci 16.-18.

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)- članak 2. i članci 42.- 60.

- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13 i 157/13)- članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članak 239. i članak 245.

- Odluka o komunalnom redu (SN P-GŽ 13/09, 5/15 opći akta Grada Opatije), cijeli tekst

- Odluka o komunalnom redarstvu (SN P-GŽ 13/09, opći akta Grada Opatije), cijeli tekst

- Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova (SN P-GŽ 39/14, opći akt Grada Opatije), cijeli tekst

 

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr, web stranica "Službenih novina Primorsko- goranske županije" je www.sn.pgz.hr

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

 

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .