Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene službenice na rodiljnom dopustu

Datum: 29.7.2014.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na rodiljnom dopustu.  

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je srijeda- 6. kolovoz 2014. godine.

Opis poslova radnog mjesta:

Surađuje s pročelnikom Upravnog odjela i voditeljem Odsjeka na poslovima financijskog planiranja i analize, obavlja računovodstvene poslove kontiranja, daje naloge za knjiženje računovodstvene dokumentacije, izrađuje izvještaje o financijskom stanju, bilance i prateće evidencije, vodi knjigovodstvo imovine Grada te koordinira izradu popisa imovine Grada, surađuje na poslovima obračuna plaće i naknade za zaposlenike Grada i proračunske korisnike, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c
  • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 96.-121.
  • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
  • Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 114/10 i 31/11)
  • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)
  • Proračun Grada Opatije za 2014. godinu (SN P-GŽ 45/13 i 15/14)
  • Odluka o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2014. godinu (SN P-GŽ 45/13)

 

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr, web stranica "Službenih novina Primorsko- goranske županije" je www.sn.pgz.hr

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr