Grad Opatija
Službene stranice

 

 

NOVI ZAKON O LOKALNIM POREZIMA- POREZ NA NEKRETNINE

 

 1. ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

Dana 01.siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/2016) koji je zamijenio postojeći Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. 

 

 1. ŠTO DONOSI POREZ NA NEKRETNINE

Najveću novost koju donosi Zakon o lokalnim je uvođenje poreza na nekretnine koji se mora uvesti sa 01.01.2018.godine.

Porez na nekretnine zamišljen je kao ZAMJENA ZA POSTOJEĆA DAVANJA koja se plaćaju (do kraja 2017.godine) za vlasništvo ili korištenje nekretnina odnosno uvođenjem poreza na nekretnine od 01.01.2018.godine neće se više obračunavati komunalna naknada, porez na kuće za odmor te spomenička renta.

Način utvrđivanja poreza gotovo je istovjetan sadašnjem načinu obračuna komunalne naknade odnosno porezna se obveza utvrđuje kao umnožak površine nekretnine, vrijednosti boda, koeficijenta zone u kojoj se nekretnina nalazi i koeficijenta namjene te, kao novina, dva nova koeficijenta: koeficijent stanja i koeficijent dobi (starosti nekretnine).

Osim toga, novinu predstavlja i korektivni koeficijent koji se pribraja osnovnom koeficijentu namjene, ali samo za nekretnine koje se ne koriste za trajno stanovanje (zamjena za porez na kuće za odmor) odnosno za nekretnine (poslovne prostore) koji se nalaze u kulturnom dobru i/ili na području zaštićene kulturno povijesne cjeline (zamjena za spomeničku rentu).

Zakonom je propisano da se porez na nekretnine utvrđuje na osnovi EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA koju su sve jedinice lokalne samouprave u RH obvezne ustrojiti do kraja ove godine. Evidencije o nekretninama sadrže podatke površini, namjeni, adresi, stanju i dobi nekretnine kao i podatke o vlasnicima i/ili korisnicima tih nekretnina. Podaci na kojima se temelji evidencija, sukladno Zakonu prikupljaju se iz postojećih evidencija grada, od strane drugih javnih tijela (Porezna uprava, Ministarstvo graditeljstva, Državna geodetska uprava) te temeljem podataka samih poreznih obveznika.

Potrebno je također istaknuti da su, za razliku od komunalne naknade, obveznici poreza na nekretnine u pravilu vlasnici nekretnine, a samo izuzetno (u Zakonom određenim slučajevima) korisnici nekretnine. Svaki vlasnik može prenijeti obvezu plaćanja poreza na korisnika (ugovorom ili drugim pravnim poslom), međutim, u tome slučaju solidarno jamči za eventualno neplaćanje poreza od strane korisnika.

 

 1. ŠTO JLS MORA PROPISATI SVOJOM ODLUKOM

Za potrebe utvrđivanja poreza na nekretnine Odlukom o porezima ili zasebnom odlukom, koja se mora donijeti do 30.11.2017.godine, biti će potrebno regulirati:

 • područja zona u gradu,
 • vrijednost boda (B),
 • koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
 • koeficijent namjene (Kn) (u okvirima ovlasti iz članka 36. ovoga Zakona)
 • korektivni koeficijent namjene
 • rokove plaćanja
 • te pod kojim uvjetima se za socijalno ugrožene građane može namiriti utvrđena porezna obveza, kao i izvore sredstava iz kojih će se namiriti utvrđena porezna obveza.

 

 1. DOSTAVA OBAVIJESTI VLASNICIMA I/ILI KORISNICIMA NEKRETNINA

U cilju da evidencije o nekretninama budu u potpunosti točne, a time i buduće porezne obveze ispravno utvrđene svim vlasnicima i/ili korisnicima uputit će se obavijest kojom će ih se upoznati s osnovnim odrednicama Zakona te ih temeljem članka 59. Zakona, pozvati da do 31.listopada 2017.godine mogu dostaviti podatke o nekretninama čijih su vlasnik ili korisnik, a kako bi se isti uskladili s ostalim podacima s kojima Grad Opatija raspolaže.

Moramo istaknuti da je Zakonom propisana mogućnost, ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, da se porezna obveza utvrdi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima ovim Zakonom za stanje i dob.

 

Obrasci se mogu dostaviti:

 

DODATNE INFORMACIJE mogu se dobiti na brojeve telefona:

 • 051 680 140 Marija Randić
 • 051 680 157 Diana Kunišek ili Francesca Gržinić Kuljanac
 • 051 680 132 Danijel Jerman

 

                                                                                                                                     GRAD OPATIJA