Grad Opatija
Službene stranice

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Pročelnik: Filip Vlah, mag.iur.,univ.spec.crim.

Adresa Odjela: 51410 Opatija, Maršala Tita 3

e-mail: filip.vlah@opatija.hr

tel. 051 680 129 (centrala),

       
fax: 051 701 313

Životopis: 

 

Filip Vlah (mag.iur., univ.spec.crim.) magistar prava i sveučilišni specijalist kriminalističkog istraživanja, rođen je 27. srpnja 1986. godine u Rijeci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 8. srpnja 2010. godine. Poslijediplomski specijalistički studij pohađao također na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i završio 11. siječnja 2012. godine. Položio je pravosudni  ispit pred Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske 20. siječnja 2015. godine. Na dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša nalazi se od 5. srpnja 2018. godine. Prethodno imenovanju na mjesto pročelnika obavljao je poslove odvjetnika.


Organizacijska shema Odjela

Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika zamjenjuje voditeljica Odsjeka za komunalno-pravne i pomoćne poslove.

 

Miljenko Ujčić, dipl. iur. tel. 051 680 134

Savjetnik za komunalno - pravne poslove 

 

ODSJEK ZA KOMUNALNO-PRAVNE I POMOĆNE POSLOVE

 

Ksenija Gunja, dipl. iur. tel. 680 122

e-mail: ksenija.gunja@opatija.hr

Voditeljica Odsjeka za komunalno-pravne i pomoćne poslove

 


Saša Dunatov, dipl. iur. tel. 680 123

e-mail: info@opatija.hr

Viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove

 

Petra Pavić, mag. iur. tel. 680 123

e-mail: petra.pavic@opatija.hr

Viša stručna suradnica za komunalno-pravne poslove

 

Lucija Klanjac tel. 680 129

e-mail: lucija.klanjac@opatija.hr

Referentica II

 

 

ODJELJAK PROMETNOG I KOMUNALNOG REDARSTVA

 

Zoran Barbalić, bacc. admin. publ. tel. 051 680 162       Mob 098 876 913

Voditelj Odjeljka prometnog i komunalnog redarstva

 

Dean Sanković  098 212 697

Milan Korenjak 099 29 23 473

e-mail: komunalno.redarstvo@opatija.hr
Referenti - komunalni redari

 

Nereo Karabaić 099 22 71 378

Milan Korenjak 099 29 23 473
Referenti - prometni redari

 

* Dežurni broj komunalnih i prometnih redara:

 099 392 32 71

 

ODJELJAK  POMOĆNIH POSLOVA

 

Darko Mandić

Voditelj Odjeljka pomoćnih poslova

Igor Brajuha

Domar

Zehida Duraković

Spremačica

 

TEHNIČKI ODSJEK

 

Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif. tel. 680 112

e-mail: vjeko.osojnak@opatija.hr

Voditelj Tehničkog odsjeka

 

Matej Popeškić, mag.ing.aedif.  tel 680 113

e-mail: matej.popeskic@opatija.hr

Viši stručni suradnik za tehničke poslove

 

Ervin Renko, ing. građ. tel. 680 110

e-mail: ervin.renko@opatija.hr

Viši referent za tehničke poslove

 

Aleksandar Martinovski, dipl. ing. građ.  tel. 680 108

e-mail: aleksandar.martinovski@opatija.hr

Viši stručni suradnik za poslove investicijskog održavanja

 

Željko Harbaš tel. 680 115

e-mail: zeljko.harbas@opatija.hr

Referent za tehničke poslove


 

Organizacija odjela

Organizacija Odjela određena je Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

 U Odjelu djeluju unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za komunalno - pravne i pomoćne poslove

1.1. Odjeljak komunalnog redarstva

1.2. Odjeljak pomoćnih poslova

2. Tehnički odsjek

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:          

 1. funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
 2. upravljanje vodama,
 3. utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,
 4. provođenje komunalnog reda,
 5. uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
 6. suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,
 7. koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),
 8. investicijsko održavanje imovine Grada,
 9. praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,
 10. suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove
 11. sigurnost (zaštitu od požara te zaštitu i spašavanje),
 12. tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada.

Osnovni programi


Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

 • funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
 • upravljanje vodama,
 • utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,
 • provođenje komunalnog reda,
 • uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
 • suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,
 • koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),
 • investicijsko održavanje imovine Grada,
 • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove,
 • sigurnost (zaštitu od požara te zaštitu i spašavanje),
 • tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada.

Programe komunalnog odjela možete preuzeti ovdje