Grad Opatija
Službene stranice

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Pročelnik: Miljenko Ujčić, dipl.iur.

Adresa Odjela: 51410 Opatija, M. Tita 3

e-mail: miljenko.ujcic@opatija.hr

tel. 051 680-129 (centrala),

     051 680-134
fax: 051 701-313

Životopis:

Miljenko Ujčić rođen je 30. svibnja 1958. u Voloskom. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Položio je državni stručni ispit.

Radio u gospodarstvu i u sindikatu, a 1991. prelazi u Općinu Opatija, na mjesto sekretara Sekretarijata za poslove uprave. Nakon formiranja Grada Opatije, od 1994. do 2006. na dužnosti je pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav. Potom obavlja poslove stručnog savjetnika za pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Od 1. svibnja 2010. obnaša dužnost v. d. pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a od 11. listopada 2010. dužnost pročelnika navedenog Odjela.

Bio je član radne skupine za izradu nacrta Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Član je radne skupine za komunalno gospodarstvo u okviru Udruge gradova.


Organizacijska shema Odjela

Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika zamjenjuje voditeljica Odsjeka za komunalno-pravne i pomoćne poslove.

 

Miljenko Ujčić, dipl. iur. tel. 051 680 134

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša

 

ODSJEK ZA KOMUNALNO-PRAVNE I POMOĆNE POSLOVE

 

Ksenija Gunja, dipl. iur. tel. 680 122

e-mail: ksenija.gunja@opatija.hr

Voditeljica Odsjeka za komunalno-pravne i pomoćne poslove

 


Saša Dunatov, dipl. iur. tel. 680 123

e-mail: info@opatija.hr

Viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove

 

Petar Saničanin, dipl. ing. sig.

Viši stručni suradnik za zaštitu od požara te za zaštitu i spašavanje

 

Lucija Klanjac tel. 680 129

e-mail: lucija.klanjac@opatija.hr

Referentica II

 

 

 

ODJELJAK PROMETNOG I KOMUNALNOG REDARSTVA

 

Zoran Barbalić, bacc. admin. publ. tel. 051 680 162       Mob 098 876 913

Voditelj Odjeljka prometnog i komunalnog redarstva

 

Dean Sanković  098 212 697

Milan Korenjak 099 29 23 473

e-mail: komunalno.redarstvo@opatija.hr
Referenti - komunalni redari

 

Nereo Karabaić 099 22 71 378

Milan Korenjak 099 29 23 473
Referenti - prometni redari

 

* Dežurni broj komunalnih i prometnih redara:

 099 392 32 71

 

 

ODJELJAK  POMOĆNIH POSLOVA

 

Mirko Šuša

Voditelj Odjeljka pomoćnih poslova

 

Darko Mandić

Domar

 

Lucija Jozić

Zehida Duraković

Spremačice

 

 

TEHNIČKI ODSJEK

 


Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif. tel. 680 112

e-mail: vjeko.osojnak@opatija.hr

Voditelj Tehničkog odsjeka

 

Milan Šumonja, mag.ing.aedif. 

e-mail: milan.sumonja@opatija.hr

Viši stručni suradnik za tehničke poslove

 

Ervin Renko, ing. građ. tel. 680 110

e-mail: ervin.renko@opatija.hr

Viši referent za tehničke poslove

 

Zvonko Pernar tel. 680 108

e-mail: zvonko.pernar@opatija.hr

Željko Harbaš tel. 680 115

e-mail: zeljko.harbas@opatija.hr

Referenti za tehničke poslove


 

Organizacija odjela

Organizacija Odjela određena je Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

 U Odjelu djeluju unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za komunalno - pravne i pomoćne poslove

1.1. Odjeljak komunalnog redarstva

1.2. Odjeljak pomoćnih poslova

2. Tehnički odsjek

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:          

 1. funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
 2. upravljanje vodama,
 3. utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,
 4. provođenje komunalnog reda,
 5. uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
 6. suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,
 7. koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),
 8. investicijsko održavanje imovine Grada,
 9. praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,
 10. suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove
 11. sigurnost (zaštitu od požara te zaštitu i spašavanje),
 12. tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada.

Osnovni programi


Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

 • funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
 • upravljanje vodama,
 • utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,
 • provođenje komunalnog reda,
 • uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
 • suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,
 • koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),
 • investicijsko održavanje imovine Grada,
 • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove,
 • sigurnost (zaštitu od požara te zaštitu i spašavanje),
 • tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada.

Programe komunalnog odjela možete preuzeti ovdje