Grad Opatija
Službene stranice

Upravni odjel za prostorno uređenje

Pročelnik: Zdenko Tupanjac, dipl. ing .građ.

Adresa Odjela: 51410 Opatija, Maršala Tita 3

e-mail: zdenko.tupanjac@opatija.hr

tel. 051 680 124
fax. 051 701 313

Životopis:

 

Zdenko Tupanjac rođen je 14. listopada 1960. u Rabu. Zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva (općeg smjera) stekao je na Fakultetu graditeljskih znanosti u Rijeci.

Položio je državni stručni ispit.

Na dužnosti pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje u Gradu Opatiji nalazi se od 2003. godine, od ustrojavanja Odjela. Prije toga je - nakon kraćeg rada u gospodarstvu - obavljao poslove građevinsko-urbanističkoga, odnosno građevinskog inspektora u prijašnjim općinama Rab, Buzet, Pazin, Labin i Crikvenica te u sjedištu Primorsko-goranske županije. Potom je obavljao poslove izdavanja građevnih i uporabnih dozvola, uključujući dužnost voditelja opatijske Ispostave Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo (od 1998. do 2003. godine).


Organizacijska shema Odjela

Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika zamjenjuje savjetnik za prostorno uređenje i razvojne projekte.

Zdenko Tupanjac, dipl. ing. građ.  tel. 051 680 124

e-mail: zdenko.tupanjac@opatija.hr

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje

 

Tomica Štivić, dipl. ing. arh.   tel. 051 680 137

e-mail: tomica.stivic@opatija.hr

Savjetnik za prostorno uređenje i razvojne projekte

 

Mirta Tomulić, mag.ing.aedif.   tel. 051 680 136

e-mail: plan@opatija.hr

 

Mr.sc. Biserka Čerina Barić, dipl. oec. tel. 051 680 148

e-mail: biserka.cerina@opatija.hr

Više stručne suradnice za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima

 


Organizacija Odjela

Organizacija Upravnog odjela za prostorno uređenje


Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:
  • praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata,
  • pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
  • izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,
  • geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
  • pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),
  • pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,
  • suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,
  • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,
  • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove.

Pokrivenost područja Grada Opatije prostornim planovima

Uloga prostornog planiranja te pregled važećih prostornih planova

Uloga prostornog planiranja je da usmjerava i usklađuje razvoj aktivnosti u prostoru, radi njegove učinkovite zaštite. Prostorno planiranje kao kontinuirani proces ne pretpostavlja samo donošenje prostornih planova, već praćenje stanja i procesa u prostoru tijekom izrade i donošenja prostornih planova, ali i prije početka izrade plana kao i nakon njegovog donošenja, odnosno tijekom provedbe ili realizacije postavki plana. Važno je utvrditi da bez sustavno ustrojene dokumentacije prostora nije moguće uspostaviti kvalitetno praćenje stanja u prostoru. Kao prioritetna zadaća postavlja se uspostava informacijskog sustava podataka o prostoru, kao i ekipiranost stručne službe koja prati stanja i procese koji prožimaju sve segmente društva (gospodarske i društvene djelatnosti, promet i infrastrukturu, zaštitu okoliša, demografskih procesa i dr.).

 

Pregled važećih prostornih planova

 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije (Službene novine PGŽ, br.1/07)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (Službene novine PGŽ br. 1/09)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (Službene novine PGŽ br. 10/09)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić (Službene novine PGŽ br. 12/11)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7) (Službene novine PGŽ br. 15/12)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Travičići (Službene novine PGŽ br. 15/12)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići (Službene novine PGŽ br. 37/11)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Poljane - Menderi - Strmice (Službene novine PGŽ br. 28/12)

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja središta naselja Ičići (Službene novine PGŽ 08/11)

  Dokumenti:
Prostorni plan uređenja Grada Opatije

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Opatije

 

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Opatije donosi se za četverogodišnje razdoblje od 2007. do 2010., a temelji se na Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02, 100/ 04) i na Izvješću o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2003. do 2006. godine.
Programom mjera procjenjuje se potreba izrade novih, izmjene i dopune ili stavljanja izvan snage, dokumenata prostornog uređenja, potreba pribavljanja podataka, stručnih podloga, kartografskih podloga ili drugih dokumenata potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja, kao i druge mjere od značaja za njihovu izradu i donošenje.
 
Izradi prostornih planova predviđenih Programom mjera može se pristupiti donošenjem pojedinačnih odluka Poglavarstva Grada Opatije. Na temelju analize postojećih planova, procjenjuje se da treba pristupiti ili nastaviti izradu slijedećih planova:

- Planovi u izradi

1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije

2. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija - UPU 1

3. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići - UPU 2

4. Urbanistički plan uređenja naselja Dobreć (uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica - UPU 5

5. Detaljni plan uređenja Triestina - DPU 2

6. Urbanistički plan uređenja naselja Puhari - UPU 18

7. Urbanistički plan uređenja naselja Kolavići - UPU 11- Predviđeni planovi

1. Urbanistički plan uređenja naselja Poljane - UPU4 
2. Urbanistički plan uređenja naselja Veprinac - Gašparići - Sv. Juraj (uključivo namjene I2, T2 i povjesna jezgra) - UPU 7
3. Urbanistički plan uređenja naselja Zagrad (uključivo namjene T2 i R7) - UPU 8
4. Urbanistički plan uređenja naselja Šavroni - Dujmić (uključivo namjene T2 i R7) - UPU 9
5. Urbanistički plan uređenja naselja Slavići - UPU 10
6. Urbanistički plan uređenja naselja Lukovići - Šimeki - Šimetići - Zatka - UPU 12
7. Urbanistički plan uređenja naselja Vedež (uključivo namjena T1) - UPU 15
8. Urbanistički plan uređenja naselja Poli - Šori - Boni - UPU 16
9. Urbanistički plan uređenja naselja Andreti - UPU 17
10. Urbanistički plan uređenja naselja Puhari - UPU 18
11. Urbanistički plan uređenja naselja Šori - UPU 19
12. Urbanistički plan uređenja naselja Konjsko - UPU 21
13. Urbanistički plan uređenja naselja Kožuli - UPU 22
14. Urbanistički plan uređenja rekreacijske zone Dobreć - UPU 24
15. Urbanistički plan uređenja dijela naselja Pobri - UPU 25

 

Programom mjera predviđa se donošenje Detaljnih planova uređenja, koji će unutar obuhvata određenog u PPUG Opatije, utvrditi prije navedene elemente sukladno propisima, kako slijedi:


1. Detaljni plan uređenja turističke zone Sv. Juraj (T11) i dio naselja Dujmić - DPU 2
2. Detaljni plan uređenja turističke zone uz naselje Zagrad (T23) - DPU 3
3. Detaljni plan uređenja povjesne jezgra Veprinac (s grobljem) - DPU 4
4. Detaljni plan uređenja turističke zone Doli (T12) - DPU 5
5. Detaljni plan uređenja dijela naselja Mala Učka (zone kulturnog dobra) - DPU 6
6. Detaljni plan uređenja turističke zone Poklon I (T13) - DPU 7
7. Detaljni plan uređenja turističke zone Poklon II (T14) - DPU 8
8. Detaljni plan uređenja turističke zone uz naselje Okoli Dujmić (T27) - DPU 9
9. Detaljni plan uređenja turističke zone uz naselje Katinići (T16) - DPU 10
10. Detaljni plan uređenja posjetiteljsko - informacijskog centra Poklon I - DPU 11
11. Detaljni plan uređenja posjetiteljsko - informacijskog centra Poklon II - DPU 12
12. Detaljni plan uređenja posjetiteljsko - informacijskog centra, lokacija Doli (južni portal tunela Učka) - DPU 13
Osim navedenih planova moguća je i izrada detaljnih planova čija će izrada biti određena prethodno navedenim Urbanističkim planovima uređenja.
 
Granice područja obuhvata navedenih planova određene su grafičkim dijelom IiD PPUG Opatije (Službene novine PGŽ, br. 1/07), odnosno grafičkim prilozima.
Odluku o pristupanju izradi prostornih planova donosi Gradsko poglavarstvo Grada Opatije. Planovi se donose sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN RH, br. 101/98, ), a izrađuju se sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima, kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN RH, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

PROGRAM MJERA za unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije za razdoblje od 2007. do 2010. godine
Službene novine PGŽ br. 5/07  http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=11955