Grad Opatija
Službene stranice

Ured Grada

Pročelnica: Helena Masarić, dipl. iur., univ. spec. polit.
Adresa Ureda: 51410 Opatija, Maršala Tita 3

e-mail: helena.masaric@opatija.hr


tel. 051  680 120
fax. 051 701 316

Životopis:

Helena Masarić dipl. pravnica rođena je 10. listopada 1956. godine u Novom Mestu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci, te završila specijalistički studij na Fakultetu političkih znanosti, Lokalna demokracija i razvoj.

Položila je stručni ispit.

Na dužnosti pročelnice Ureda Grada, ranije predstojnice Ureda Gradskog poglavarstva nalazi se od 1994. godine, dok je od 1990. do 1993. godine obavljala poslove tajnice Izvršnog vijeća. Prije toga radila je u gospodarstvu i društveno-političkim organizacijama.

Sudjelovala je u većem broju projekata povezanih s lokalnom samoupravom, u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom, Programom UN-a za razvoj i Savezom Udruge gradova i Udruge općina (uključujući, primjerice, provedbu programa obuke vijećnika u jedinicama lokalne samouprave). Aktivna je predavačica na raznim stručnim skupovima vezanima uz lokalnu samoupravu, u ime Saveza sudjeluje u pripremi niza zakonodavnih prijedloga, članica je više radnih skupina Udruge gradova. 

Autorica je, odnosno suautorica, nekoliko stručnih radova s područja lokalne samouprave. 


Organizacijska shema Ureda

Uredom rukovodi pročelnica.

Pročelnicu zamjenjuje pomoćnica pročelnice.

Helena Masarić, dipl. iur., univ. spec. polit.  tel. 051 680 120

e-mail: helena.masaric@opatija.hr

Pročelnica Ureda Grada

 

Tea Mladenić Visintin, dipl. iur.  tel. 051 680 127

e-mail: tea.mladenic-visintin@opatija.hr

Pomoćnica pročelnice Ureda Grada

 

Ana Brumnjak Iličić, mr. oec. - spec. za mark. menadž. tel. 051 680 119 (porodiljni dopust)

e-mail: ana.brumnjak-ilicic@opatija.hr

Neli Nežić, dipl. oec. (zamjena)

e-mail: neli.nezic@opatija.hr

Viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol

 

Ljiljana Vidmar - Erjavac, dipl. nov. tel. 051 680 164

mail: glasnogovornica@opatija.hr

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću

 

Mia Cvijetić, mag. iur.  tel. 051 680 125

e-mail: mia.cvijetic@opatija.hr

Iva Kalanj Kiš, dipl. iur.  tel. 051 680 128 (porodiljni dopust)

e-mail: iva.kalanj@opatija.hr

Lorena Zubalić, dipl.iur. (zamjena)

e-mail: lorena.zubalic@opatija.hr

Lana Marković, dipl.iur.  tel. 051 680 106

e-mail: lana.markovic@opatija.hr

Više stručne suradnice za upravljanje imovinom

 

Tamara Pičuljan Bajt, dipl. iur.  tel 051 680 117 

e-mail: tamara.piculjan@opatija.hr

Viša stručna suradnica za ljudske potencijale

 

Davorka Filipović  tel. 051 680 126

e-mail: davorka.filipovic@opatija.hr

Referentica za upravljanje imovinom i uredsko poslovanje

 

Olga Šefer  tel. 051 680 116

e-mail: olga.sefer@opatija.hr

Administrativna tajnica


Predrag Hajtić  tel. 051 680 121

e-mail: predrag.hajtic@opatija.hr

Mirna Spasić tel. 051 680 156

e-mail: mirna.spasic@opatija.hr

Administrativni referent


Snežana Ćavar  tel. 051 680 109

e-mail: pisarnica@opatija.hr

Voditeljica Odjeljka pisarnice

Viljana Kinkela Porapat  tel. 051 680 107

Referentica za pisarnicu i arhiv


Djelokrug Ureda

 


Ured Grada obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na:

 

 • politički sustav Grada,
 • rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,
 • sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • imovinsko-pravne poslove, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom,
 • međunarodnu suradnju, europske integracije te potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 • odnosi s javnošću,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove,
 • unutarnje ustrojstvo gradske uprave (kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada),
 • nadzor nad radom gradske uprave (u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik),
 • upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (radni odnosi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),
 • uredsko poslovanje i zaštitu podataka.