Grad Opatija
Službene stranice

23. sjednica Gradskog vijeća

Datum: 31.7.2019.

Prihvaćen način financiranja EU projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere"

   Na jučerašnjoj 23. sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije vijećnici su prihvatili Informaciju o realizaciji EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“ s prijedlogom odluke o načinu sufinanciranja projekta.

 Na području Grada Opatije planirana visina ulaganja u poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture je oko 20 milijuna i 800 tisuća kuna. Liburnijske vode d.o.o. su predložile, na temelju uputa Hrvatskih voda, da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekt za potrebe završetka studije donesu odluku o načinu financiranja dijela svojih obveza.

U ukupnoj investiciji jedinice lokalne samouprave ( Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji, Kastav) sudjeluju sa 7,45 %, Hrvatske vode s 10,25 %, Državni proračun s 10,25% i EU sredstva sa 72,04%.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 66/19) propisuje da naknadu za razvoj uvodi javni isporučitelj vodne usluge na obrazloženu pisanu inicijativu jedinice lokalne samouprave. Prijedlogom odluke predlaže se javnom isporučitelju vodne usluge da za financiranje EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“ uvede naknadu za razvoj za područje Grada Opatije u visini najviše do 2,08 kn/m3 prodane vode. Tako će cijena vode i nakon završetaka otplate kredita II. faze Projekta zaštite od onečišćenja vode u priobalnom području 2023. godine, sadržavati naknadu za razvoj u tom iznosu, do otplate kredita.

Gradsko je vijeće izglasalo i dvije Odluke o prodaji nekretnina i to zemljišta u Voloskom k.č. 516/1 u iznosu od 3 milijuna kuna te ponovni natječaj za prodaju objekta u Iki u kojem se trenutno nalazi salon namještaja. Početna cijena je u prethodnom natječaju bila 15 i pol milijuna kuna, a sada je smanjena na 10,8 milijuna kuna.

Vijećnici su, nakon izmjene Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, izabrali i predstavnike Grada u Upravnom vijeću. Upravno vijeće ima 5 članova, od kojih 3 člana imenuje Gradskog vijeće Grada Opatije iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednog člana bira stručno vijeće te jednog člana biraju svi radnici.

U Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ izabrani su dr. sc. Ivan Cerovac, dr.sc. Robert Kurelić i mag. prim. educc. Aleksandra Tramontana.

Usvojen je i novi Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranja političkih stranaka u 2019. godini.

Nakon izmjena Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (kojim se uređuje način financiranja političkih stranaka, zastupnika izabranih s neovisnih lista i zastupnika nacionalnih manjina) propisano je da političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada naknada u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, pod uvjetom da je zastupljenost jednog spola niža od 40%.

Prije stupanja na snagu ovog Zakona sredstva za naknade političkim strankama utvrđivala su se u godišnjem iznosu od 19.044 kuna za vijećnika muškog spola (1.587 kn mjesečno) odnosno 20.952 kuna za svakog vijećnika ženskog spola (1.746 kn mjesečno).

Prema novom Prijedlogu iznosi financiranja za rad političkih stranaka neznatno su niži. Analizirajući ukupan broj vijećnika (17) kao i broj vijećnika muškog (10) odnosno ženskog spola (7) utvrđeno je da je zastupljenost oba spola viša od 40%. Međutim bez obzira na tu činjenicu, odnosno odredbu članka 11. Zakona, predloženo je se da zadrže dosadašnje različite visine naknade odnosno da je naknada za vijećnike ženskog spola 10% viša.

Tako će naknada po vijećniku na godišnjoj razini iznositi: 18.960,00 kuna (1.580 kn mjesečno) za vijećnike muškog spola te 20.880,00 kuna za vijećnike ženskog spola (1.740 kn mjesečno).