Grad Opatija
Službene stranice

30. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - 14. ožujka 2017.

Datum: 14.3.2017.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            30. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   14. ožujka (utorak) 2017. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D:

 

Izvješće Mandatne komisije o morovanju mandata vijećnika po sili zakond i utvrđivanje početka mandata zamjenika vijećnika

 

Zahtjev za donošenje akta po hitnom postupku

Očitovanje gradonačelnika na zahtjev grupe vijećnika za dopnošenje akta po hitnom postupku

dokumentacija

 

Dopuna Dnevnog reda

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.1934 KO Opatija

11. Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednica na k. č. 172-1172-2 i 379 sve u KO Volosko

 

 

1. Prijedlog Strategije razvoja UA Rijeka 2016.-2020.

2. Prijedlog Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Komunalca d.o.o. s prijedlogom Odluke o izmjeni Društvenog ugovora

3. Prijedlog izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2016.

4. Prijedlog izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016.

5. Prijedlog Programa poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu

6.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2016. godinu

6.2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2017. godinu

7.1. Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

7.2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije

8. Izvješće o provedenom natječaju i prijedlog odluke o izboru najpovoljnije  ponuditelja za kupnju       21. ETAŽA 3850/40000 – poslovni prostor u zgradi sagrađenoj na grč. 245, KO Veprinac

9. Izvješće o provedenom natječaju i prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja za kupnju  k.č. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija   (nove izmjere), k.č. 1523, šuma površine 428 m2, u zk.ul. 244 k.o.     Opatija (nove  izmjere) i k.č. 1527, šuma površine 304 m2, u zk.ul. 233 k.o. Opatija ( nove  izmjere)

 

 

 

 

                   Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

Zapisnik