Grad Opatija
Službene stranice

Dopuna plana osposobljavanja za 2012. godinu

Datum: 8.11.2012.

Plan će se objaviti i na oglasnoj ploči u Gradu Opatija

 

KLASA: 132-01/12-01/01

URBROJ: 2156/01-03/01-12-2

Opatija, 7.11.2012.

 

 

            Na temelju članka 10. Pravilnika o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, stručnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/08, 6/11, 43/11), gradonačelnik Grada Opatije donosi dana 7. studenog 2012. g.

 

 

 

DOPUNU PLANA osposobljavanja za 2012. godinu

 

 

 

I.

 

            Plan osposobljavanja za 2012. godinu (KLASA:132-01/12-01/01, URBROJ:2156/01-03/01-12-1 od 30.03.2012. g.) dopunjuje se kako slijedi:

            „U 2012. godini bit će primljeni i slijedeći polaznici stručnog osposobljavanja:

  • U Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, stručnog specijalista ili visoke stručne spreme

informatičke struke (na informatičke poslove);

  • U Ured Grada: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, stručnog specijalista ili visoke stručne spreme pravne struke (na pravne poslove).“

 

 

II.

 

            Ovaj plan objavljuje se na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije.

 

           

 

 

 

GRADONAČELNIK

 

Ivo Dujmić, v.r.