Grad Opatija
Službene stranice

Gradonačelnikov amandman GV-u

Datum: 6.2.2020.

Na Izvješće o Javnom pozivu za podnošenje prijedloga za izradu stručnih podloga za izmjene i dopune prostornih planova

 Gradonačelnik Ivo Dujmić uputio je predsjedniku Gradskog vijeća Fernandu Kiriginu amandman na  Izvješće o pristiglim prijedlozima na „Javni poziv za podnošenje inicijativa - prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije“, te ostale zahtjeve za izmjene planova, s prijedlogom zaključaka

Podsjećamo, nakon što je Izvješće po toj točki dnevnog reda prezentirano Gradskom vijeću na prošloj sjednici GV-a od 11. prosinca 2019., glasanje o usvajanju Izvješća je odgođeno.

- Nastavno na prethodno dostavljeni amandman na gornje Izviješće, a zbog činjenice da sam u međuvremenu od JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ zaprimio Nacrt izviješća o stanju u prostoru Grada Opatije za period 2015. do 2018. godine koji je u postupku razmatranja i na koji imamo primjedbe, a koji sadrži i preporuke za korekcije prostornih planova dostavljam u nastavku novi amandman kojim uvažavam preporuke iz navedenog Nacrta Izviješća, naveo je gradonačelnik u svom amandmanu.

Amandman se odnosi na promjenu točke 3. koja sada glasi:

Zadužuje se nadležni upravni odjel da pripremi prijedlog odluke o izradi Izmjene i dopune UPU-a naselja Opatija kojom bi se iznimno u odnosu na prethodnu točku razmatrali slijedeći zahtjevi za izmjenu plana:

  1. Che resort do.o.o, za izmjenu uvjeta gradnje u zoni T1-hotel (ex restoran Amfora),
  2. Eles d.o.o. za izmjenu uvjeta gradnje u zoni T1 (hotel Mozart),
  3. LRH d.d., za pripajanje zone G (javna garaža) zoni T1 (hotel Ambasador),
  4. Mens d.o.o., za izmjenu uvjeta gradnje u zoni T1 (aparthotel 051),
  5. Elcon Geratebau d.o.o., promjena namjene iz T1 u T2-aparthotel (ex Berger),
  6. Purenest limited, izmjena zona Z u T1 uz zadržavanje % zelenila (zona istočno od hotela Belveder),
  7. Zahtjev stanara zgrade Nova cesta 127 (vila Pia) za izmjenu uvjeta gradnje u zoni hotela Adriatic.

Osim predmetnih zahtjeva u odluci treba stajati mogućnost za razmatranje slijedećeg:

  1. ograničavanje gradnje na području između ulica M. Tita i Nove ceste,
  2. korekcije visine, broja etaža, dužine zgrada i drugih uvjeta gradnje na ostalom području,
  3. jasnije definiranje pojmova potkrovlja, max. tlocrtne površine i drugog po potrebi.

Navedeno u točkama a) do g) se predlaže iz razloga preispitivanja omogućavanja realizacije gospodarskih sadržaja u obuhvatu Plana, dok se točka h) predlaže zbog onemogućavanja nove gradnje do izrade Konzervatorske podloge, a točke i) i j) zbog omogućavanja primjerenije izgradnje i jasnijih uvjeta za izgradnju na predloženom području.