Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv

Datum: 8.4.2019.

Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa 2019.

Na temelju članka 22. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 7/19) Gradonačelnik Grada Opatije

objavljuje

 

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I FIZIČKIM OSOBAMA  

S PODRUČJA GRADA OPATIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALEĐA U 2019. GODINI

 

 1. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije, obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) te nosioci OPG-a, sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.

Pod obrtnicima se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanja te domaće radinosti, registriranih sukladno Zakonu o obrtu.

Poticaji se neće odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna,

- prihod 5.200.000,00 kuna i

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.

Mali poduzetnici oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,

- prihod 60.000.000,00 kuna,

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

 1.      NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA

2.1)      POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE:

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva, te neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije, a koji su u 2019. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

Sredstva poticaja ne mogu se odobriti za zapošljavanje osoba koje se nalaze u mirovini.

Grad podupire poduzetnike iz točke 1. ovog Javnog poziva, te neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije na način da daje slijedeće poticaje:

 

 1. za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:

  -    jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

  -    12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno.

 1. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:

  -    jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i

  -    12 mjesečnih poticaja u visini do 25% bruto plaće, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno.

 1. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:

  -    jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i

  -    12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 4.000,00 kuna mjesečno.

 

Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja.    Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili.

 

2.2)      POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

 

2.2.1) POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA ILI SLOBODNIH ZANIMANJA

 

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u 2019. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

 

Grad podupire fizičke osobe na način da daje slijedeće poticaje:

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno.

 

Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

Poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja, te osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta  ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci o dana prestanka.

 

2.2.2) POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OPG – a

 

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koje su u 2019. godini započele ili će započeti obavljanje OPG-a.

 

Grad podupire fizičke osobe na način da daje slijedeće poticaje:

-   jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

 

            Poticaj za početak obavljanja djelatnosti OPG-a ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a.

 

2.3)      POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE:

 

Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2019. godini zaključili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske.

Grad Opatija poduzetnicima subvencionira dio kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

 

2.4)      POTICAJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U ZALEĐU:

 

Sredstva poticaja za obavljanje djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku klasične prodavaonice ili mini marketa, mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji tu djelatnost obavljaju na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić i Dobreć, naselja Opatija na području mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste.

Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Veprinac, Poljane, Ika, Pobri, Oprić i Dobreć, te na području naselja Opatija iznad Nove ceste, pod uvjetom da se prostori nalaze u slijedećim objektima:

a)         u sklopu društvenih domova ili

b)         u sklopu sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije) ili

c)         u sklopu objekata u kojima se nalaze klasične prodavaonice ili mini marketi i zajedno sa tim prostorima čine funkcionalnu cjelinu.

Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Vela i Mala Učka.

 

Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od:

- 12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2.000,00 kuna mjesečno.

            Poticaje iz ove točke ne može se odobriti osobama koje istovremeno koriste poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

 

 1. UGOVORNE OBVEZE:

 

Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

 

 1. NAČIN ISPLATE POTICAJA:

 

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

Mjesečni poticaji isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

Poticaj za subvenciju kamata na kredite isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu. Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim kamatama za koji se poticaj isplaćuje.

Poticaj za obavljanje djelatnosti u zaleđu Grada Opatije isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen. Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim troškovima korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) za koji se poticaj isplaćuje.

 

 1. OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA:

 

5.1)      OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Korisnik sredstava iz točke 2.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu, te ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar navedenog roka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom roka, na iznos potraživanja zaobračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

Izuzetno od navedenog korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da:

 • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnost,
 • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika minimalno za vrijeme trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni odnos, a za koju nije korišten poticaj. Ova odredba ne odnosi se na slučaj kada zaposleniku za kojeg nije korišten poticaj prestane radni odnos kod korisnika poticaja radi odlaska u mirovinu.

 

U navedenim slučajevima, mjesečni poticaji neće se isplaćivati sve dok se ne zaposli drugi zaposlenik, a s ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je zaposlen drugi zaposlenik.

Mjesečni poticaji prestati će se isplaćivati u slučaju da osoba za koju se koriste poticaji tijekom trajanja ugovora promjeni prebivalište izvan granica Grada Opatija i to počev od mjeseca koji slijedi nakon promjene prebivališta.

U slučaju da dođe do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno ili obrnuto, sklopiti će se Aneks ugovoru o dodjeli poticaja.

 

5.2)      OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA ILI SLOBODNIH ZANIMANJA I OPG – a

 

Korisnik sredstava iz točke 2.2.1. i 2.2.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu. Izuzetno, korisnik sredstava iz točke 2.2.1. koji je registriran za obavljanje sezonske djelatnosti odnosno godišnje kraće od 12 mjeseci, obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada sve dok zbroj mjeseci obavljanja djelatnosti ne dosegne ukupno dvanaest mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu. 

U slučaju da korisnik sredstava iz točke 2.2.1. unutar roka iz stavka 1. ove točke, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, zasnuje radni odnos kod drugih poslodavaca ili ode u mirovinu obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. Izuzetno od navedenog korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti po sili zakona, u roku od 30 dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta.

U slučaju da korisnik sredstava iz točke 2.2.2., unutar roka od najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom roka, na iznos potraživanja zaobračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

 

5.3)      OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE

 

Korisnik sredstava iz točke 2.3. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Opatije za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka trajanja ugovora o kreditu, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište / sjedište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugih poslodavaca obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom roka, na iznos potraživanja obračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

 

5.4)      OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA ZA OBAVLJENJE DJELATNOSTI U ZALEĐU

 

Korisnik sredstava iz točke 2.4. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu. 

            U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka od najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja, prestane obavljati djelatnost, prestane poslovati na području naselja iz točke 2.4. ovog Javnog poziva, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

            U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom roka, na iznos potraživanja obračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

 

 

 1. OBRASCI I POPIS DOKUMENTACIJE:

 

Obrazac 1. (Zahtjev za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa), Obrazac 2 (Podaci o osobama za koje se traži poticaj za zapošljavanje), Obrazac 3. (Izjava o korištenim potporama male vrijednosti) i Popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev, mogu se preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Pisarnice ili na internetskoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

 

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici, i to, ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu: GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija.

 

Na omotnici će biti naznačeno:

a) GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 OPATIJA

b) oznaka  “NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2019“

c) naziv i adresa podnositelja Zahtjeva

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do 31.12.2019. godine ili do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije.

 

 1. Poticaji po Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

 

 

 

GRADONAČELNIK

     Ivo Dujmić, ing.