Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Datum: 18.5.2020.

Rok za podnošenje ponuda - 8 dana 

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije

 

  1.    Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina

               (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 2 lokacije na

         šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina

         (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Prodaja palačinki, wafla i muffina pokretnom napravom – 2 lokacije na šetalištu

         Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

 

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2020. godine.

 

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se

koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

  • «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna,
  • «za sve druge namjene (lokacija III. i IV.)» 20,00 kuna.

 

Posebno se napominje da se iznos poreza na privremeno korištenje javnih površina neće mijenjati, bez obzira na eventualno smanjenje poslovanja zbog trenutne epidemiološke situacije uvjetovane COVID-19 virusom.

 

Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje s utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.        

 

UVJETI JAVNOG POZIVA I DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI

                                      DUŽNI DOSTAVITI UZ PONUDU

 

Sve ponude moraju sadržavati osnovne podatke o ponuđačima te opširan opis ponude.

 

Za lokaciju pod I. i II. ponuđači su dužni uz ponudu:

- dostaviti presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti ili potvrdu o članstvu u HDLU,

- dostaviti foto-dokumentaciju radova,

- u slučaju odabira korisnik lokacije dužan je postaviti napravu tipa štafelaja.

 

Za lokaciju pod III. i IV. ponuđači su dužni uz ponudu:

- dostaviti presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti,

- dostaviti fotografiju tipskih kolica,

- u slučaju odabira korisnik lokacije dužan je obratiti se HEP d.o.o., Pogon Opatija, radi dobivanja priključka odnosno podmirenja naknade za priključak i utrošak električne energije te zaključiti ugovor o odvozu otpadaka sa Komunalac d.o.o. Opatija.

 

Odabrani ponuđači dužni su prije početka obavljanja djelatnosti ishoditi posebna odobrenja nadležnih tijela.

Gradonačelnik neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja javnog poziva imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izvrši odabir po javnom pozivu u potpunosti ili djelomično.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša izdat će odobrenja za privremeno korištenje javnih površina na temelju Odluke Gradonačelnika.

 

Pisane ponude sa svim prilozima podnose se putem pošte ili predaju osobno u  pisarnicu Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svaki radni dan od 09,00 – 14,00 sati, sa naznakom za «Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije» – Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatija.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

 

                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                           Ivo Dujmić, ing.