Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2017. godini

Datum: 19.1.2017.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i članka 8.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za potpore malih vrijednosti u 2017.godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti u 2017.godini.

 1. Javni poziv raspisuje se za Programe i u okviru raspoloživih financijskih sredstava Proračuna kako slijedi:

 

Program: Zdravi grad

raspoloživa financijska sredstva: 10.000 kn

 

Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju

raspoloživa financijska sredstva: 10.000 kn

 

Program: Javne potrebe u osnovno školskom  obrazovanju

raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

 

Program: Javne potrebe u srednje školskom  obrazovanju

raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

 

Program: Javne potrebe u kulturi

raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

 

Program: Javne potrebe u sportu

raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

 

Program: Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti

raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

 

 1. Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
 • usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020.
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,
 • osigurani resursi za provedbu projekta/programa,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
 • financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),
 • usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova. 

 

 1. Na Javni poziv se mogu prijaviti udruge te registrirane pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

 1. Neće se razmatrati ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

 

 1. Javni poziv bit će otvoren do kraja 2017.godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu.

 

 1. Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonačelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave.

 

 1. S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju.

 

 1. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI 2017“ ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti točno i u cjelosti popunjen i ovjeren.

 

 1. Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, M.Tita 3, Opatija.

 

 1. Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Opatije.

 

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.,v.r.