Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje - Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa 2019.

Datum: 15.5.2019.

Javno savjetovanje otvoreno je do 23. svibnja 2019. godine.

 

U razdoblju trajanja savjetovanja svi zainteresirani mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na e-mail adresu danijel.jerman@opatija.hr

 

Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini

Programom poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini (Službene novine PGŽ broj 7/19) koje je Gradsko vijeće donijelo dana 20. ožujka 2019. predviđeni su slijedeći oblici poticaja:

 1. poticaj za zapošljavanje nezaposlenih osoba:
 1. za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina)
 2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina        
 3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:
 1. poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti:

       a)za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja

       b) za otvaranje OPG-a (obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva)

 1. subvencija kamata na kredite:

    - krediti podignuti u sklopu Programa kreditiranja poduzetnika koje raspisuje i ugovara PGŽ ili pojedina ministarstva Republike Hrvatske do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

 1. poticanje obavljanja djelatnosti u zaleđu

 

PRIJEDLOG IZMJENA

Prijedlog izmjena i dopuna Programa motiviran je prije svega pokušajem pružanja potpore malim i mikro poduzetnicima koji apliciraju ili bi željeli aplicirati na sredstva fondova EU. Naime činjenica je da postoje raspoloživa bespovratna sredstva iz fondova EU na koja može aplicirati privatan sektor, međutim isti se teško odlučuju na pokušaj prijave iz dva razloga:

 • postupak prijave iziskuje osiguravanja financijskih sredstva za plaćanje konzultanata, a ishod prijave je neizvjestan unatoč ispunjavanju svih uvjeta natječaja
 • osiguravanje likvidnosti projekta za vrijeme trajanja (dok se ne ostvari refundacija) kao i sredstva za vlastitu komponentu

Stoga se ovim Izmjenama i dopunama Programa predlaže:

 1. uvođenje novog oblika poticaja:  poticaj za troškove prijave na natječaj za korištenje sredstava fondova EU ili nacionalnih fondova
 2. proširenje postojećeg poticaja-subvencije kamata i na subvenciju kamata na kredite podignute u svrhu financiranja odnosno predfinanciranja projekata odobrenih u sklopu natječaja za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova.
 1. POTICAJ ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA:
  1. subvencije troškova konzultantskih usluga (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i dr naknade)
  2. u visini 30% stvarnih troškova
  3. do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna.
 1. SUBVENCIJU KAMATA NA KREDITE PODIGNUTE U SVRHU FINANCIRANJA ODNOSNO PRED FINANCIRANJA PROJEKATA ODOBRENIH U SKLOPU NATJEČAJA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA
 1. Subvencija troška kamata u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu
 2. do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini

Proračunom Grada Opatije za 2019. godinu planirano je 900.000 kuna za provedbu Programa potpora poduzetništvu. Uzimajući u obzir do sada ugovorene obveze broj pristiglih zahtjeva kao i mogućnost novih poticaja prema ovim izmjenama, biti će nužno povećati sredstava za tu namjenu. Konkretno po osnovi novih oblika poticaja predviđamo da bi bilo optimalno osigurati dodatnih 100.000 kuna.

PRIJEDLOG ODLUKE