Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje na prijedlog proračuna za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu

Datum: 10.11.2017.

pozivaju se svi zainteresirani na uključivanje na Javno savjetovanje na prijedlog proračuna

JAVNO SAVJETOVANJE NA PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

TE PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.GODINU

 

Grad Opatija ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje na Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2018.godinu te Projekcija za 2019. i 2020.godinu.

U materijalima se nalazi Obrazloženje Proračuna zatim poseban dio Proračuna, odnosno iskazani rashodi Proračuna prema programima, projektima i aktivnostima na razini Razdjela i to zasebno za 2018., 2019. i 2020. godinu, te podaci o planiranim troškovima Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje. U nastavku prikazujemo primjer amandmana na Proračun:

                  

PREDLAGATELJ

 

PRIJEDLOG

OBRAZLOŽENJE

 

STAVKA PRORAČUNA

STAVKA PRORAČUNA

 

 

RAZDJEL 2, Glava: Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program: Manifestacije i obljetnice, Aktivnost: Manifestacije u organizaciji Udruga:

smanjenje od 50.000 kn

RAZDJEL 1, Glava: Ured Grada, Program: redovni programi Ureda Grada, Aktivnost: Potpore Aktivnostima drugih korisnika:

Povećanje od 50.000 kna

 

 

 

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen - ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda. Nadalje, određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi.

               Prihodi koji mogu biti usmjereni isključivo na određenu namjenu su:

-        Prihodi o prodaje imovine = kapitalna ulaganja u imovinu,

-        Komunalni doprinos = gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-        Komunalna naknada = održavanje komunalne infrastrukture, javni prijevoz, vatrogastvo

-        Spomenička renta = zaštita i očuvanje kulturnih dobara (parkovi, obnove fasada i krovova i sl.)

-        Boravišna pristojba = poboljšanje uvjeta boravka turista (manifestacije, održavanje komunalne infrastrukture i sl.)

Prihodi koji nemaju točno utvrđenu namjenu - nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogu biti usmjereni na sve vrste rashoda, a u Gradu Opatija uglavnom se troše za: javne potrebe, rashode za zaposlene i materijalne rashode Grada i proračunskih korisnika, pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture (Program održavanja kom.infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu)

S druge strane Rashodi Proračuna mogu biti  zadani (obvezni) i fakultativni.

Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

-        Otplate kredita,Predškolski odgoj,

-        Osnovno školsko obrazovanje (iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za plaće djelatnika, država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)

-        Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-        Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-        Protupožarna zaštita(država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi  koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)

-        Plaće i materijalni rashodi stručnih službi Grada i ustanova JLS

Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama

-        Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi…)

-        Javne potrebe u sportu,

-        Socijalni programi i zdravstvena zaštita

-        Financiranje rada udruga i ustanova

-        Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije, pokazne karte, projekti i aktivnosti srednjih škola i sl.)

-        dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju (iznad minimalnog standarda)

-        Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda                                                                       

Sukladno Zakonu o proračunu amandmani se ne mogu davati na Program: otplate kredita odnosno ne mogu biti vezani uz kreditno zaduženje Grada kao i na Proračunsku rezervu. Nadalje, sukladno namjeni izvora financiranja amandmani koji se odnose na Program gradnje komunalne infrastrukture mogu biti isključivo vezani uz rashode unutar toga Programa (radi namjenskih sredstava). Amandamani vezani uz stavke unutar programa održavanja također u pravilu moraju biti vezani uz rashode unutar toga Programa osim se u visini nenamjenskih izvora za planiranih za realizaciju Programa. Amandamani vezani uz razvojne programe, kapitalna ulaganja u imovinu i prostorno plansku dokumentaciju mogu biti vezani isključivo uz rashode za te Programe.

Po dovršetku javnog savjetovanja, a nakon razmatranja mogućih amandmana na prijedlog Proračuna, Gradskom vijeću će se uputiti konačan prijedlog Proračuna za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020.godinu.

Javno savjetovanje otvoreno je do 30. studenog 2017. godine.

Sudionici u javnom savjetovanju mogu svoje prijedloge dostaviti poštom (Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija), osobno u pisarnicu Grada ili putem e-mail adrese - danijel.jerman@opatija.hr

 

           

Gradonačelnik

Ivo Dujmić ing. v.

 

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM SAVJETOVANJU NA PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. G