Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna programa poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa za 2018.

Datum: 11.6.2018.

U tijeku je Javno savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna Programa poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu koje traje od 12. lipnja do 18. lipnja 2018.godine.

Sve primjedbe i prijedloge mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adrese:

danijel.jerman@opatija.hr ili tanja.grbac@opatija.hr

 

OBRAZLOŽENJE

 

Izmjene i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. predlažu se isključivo radi preciznijeg određenja dijela odredbi. koje se odnose na poticaje za obavljanje registrirane djelatnosti te poticaje za obavljanje određenih djelatnosti u dijelovima Grada.

Naime dosadašnja iskustva u provedbi Programa ukazala su da bi se pojedine odredbe Programa  koje se odnose na poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti te poticaje za obavljanje određenih djelatnosti u dijelovima Grada trebale precizirati kako bi iste bile u potpunosti suglasne s ciljevima i svrhom programa.

Tako se predlaže da se u dijelu odredbi koji se odnose na ostvarivanje prava na poticaj za obavljanje djelatnosti trgovine na malo i ugostiteljstva navede brojčana oznaka i naziv djelatnosti iz NKD-a. Naime svrha je bila da u pojedinim dijelovima Grada stanovnici zadrže mogućnost kupovanja osnovnih živežnih namirnica kako postojeći poduzetnici ne bi zatvorili svoje trgovine odnosno da se potakne otvaranje novih malih trgovina. Također je svrha bila da se postojeći ugostiteljski objekti u sklopu društvenih domova i sportskih objekata (boćarije) nastave obavljati djelatnost kako bi stanovništvo zadržalo mjesta okupljanja i druženja. Kako bi se precizirale djelatnosti i vrsta prostora za koje se može dodijeliti poticaj ovim se prijedlogom isti vezuju uz Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti te posebne propise koji reguliraju djelatnost trgovine (Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo)  i ugostiteljstva (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti).

Tako se predlaže da umjesto važeće definicije „trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima“ poticaj može ostvariti ako se obavlja djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku

  • klasične prodavaonice ili
  • mini marketa

Nadalje, umjesto važeće definicije „ugostiteljska djelatnost“ predlaže se da se poticaj može ostvariti ako se obavljaju djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini:

  • Restorana
  • Barova
  • Objekti jednostavnih usluga

Konačno, predlaže se da se u naselja za ostvarivanje poticaja za obavljanje djelatnosti trgovine doda i naselje Oprić, koje važećim Programom nije obuhvaćeno, iako isto ispunjava ciljeve i svrhu Programa.

 

Osim toga predlaže se da se u dijelu reguliranja poticaja za početak obavljanja djelatnosti zasebnim člankom regulira pitanje sezonskih obrta odnosno onih koji posluju (obavljaju djelatnost) samo u dijelu kalendarske godine. Naime postojećim Programom propisano je da obrtnik mora obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci jer bi u protivnom bio obvezan vratiti poticaj (članak 19.). Do sada se uglavnom radilo o obrtima koji posluju cijelu godinu. U slučaju sezonskih obrta tih dvanaest mjeseci nije moguće ostvariti u jednoj kalendarskoj godini već kroz više godina. Stoga se predlaže propisati da korisnik sredstava za početak obavljanja djelatnosti. koji je registriran za obavljanje sezonske djelatnosti odnosno godišnje kraće od 12 mjeseci, obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada  sve dok zbroj mjeseci po godinama ne dosegne ukupno dvanaest počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja . Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatit će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje kako je regulirano važećom odlukom koja se u tome dijelu ne mijenja.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu