Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje o prijedlogu programa poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa za 2018. godinu

Datum: 12.1.2018.

Pozivaju se svi zainteresirani na uključivanje na Javno savjetovanje

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga poticanja zapošljavanja poduzetništva i razvoja zaleđa za 2018. godinu.

Javno savjetovanje traje od 12. siječnja 2018. do 19. siječnja 2018. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adrese: danijel.jerman@opatija.hr ili tanja.grbac@opatija.hr

 

 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

 

  1. ANALIZA UČINAKA DOSADAŠNJIH PROGRAMA  

 

Grad Opatija je od 2011. godine započeo sa provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva koji su se sastojali od poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba kao i poticaja za početak obavljanja obrtničkih djelatnosti. Do sada je ukupno putem raspisanih poziva od 2011. do 2017. godine dodijeljeno ukupno poticaja kako slijedi:

GODINA

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

UKUPNO POTICAJA

2011

6

5

11

2012

3

7

10

2013

4

6

10

2014

9

8

17

2015

14

11

25

2016

19

12

31

2017.

11

17

28

SVEUKUPNO

66

66

132

 

 

2.     PRIJEDLOG PROGRAMA ZA 2018. GODINU

 

Prijedlogom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. predviđeni su u bitnom isti oblici poticaja kao i u prethodnoj godini. Visina potpora koje se predlažu ovim Programom temelji se na Zaključku gradonačelnika KLASA: 403-01/17-01/05 kojim su utvrđene smjernice za izradu Programa. Tako se ovim prijedlogom predviđaju slijedeći oblici i visina poticaja:

 

A.     POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA:

 

a)      za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina)

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000,00 kn) i

- 12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna (do sada 1.500,00 kn) mjesečno,

     b) za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina        

- jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna (do sada 6.000,00 kn) i

- 12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno (do sada 1.800,00 kn),

    c) za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:

- jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna (do sada 10.000,00 kn) i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 4.000,00 kuna mjesečno (do sada 2.500,00 kn)

 

Osoba za koju se traže poticaji mora ispunjavati slijedeće uvjete :

- imati prebivalište na području grada,

- biti nezaposlena minimalno 1 mjesec prije podnošenja zahtjeva s time da se zaposlenjem ne smatra ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

- mora ostati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca nakon podnošenja zahtjeva

- nije koristila poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti u protekle 2 (dvije) godine.

            Korisnik sredstava poticaja za zapošljavanje ima slijedeće obveze:

- obavljati djelatnost na području Grada Opatije za vrijeme trajanja ugovora

- zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci  od isteka mjeseca nakon zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom programu,

 - ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može ostvariti poticaj i u slučaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obročna otplata koja se uredno otplaćuje

 

B.     POTICAJ ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

 

a)      za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000 kn)

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna (do sada 1.000 kn)

 

      b) za otvaranje OPG-a (obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva)

 jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna (do sada 3.000 kn)

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak (do sada 500 kn)

 

Korisnik sredstava poticaja za otvaranje obrta i drugih slobodnih zanimanja slijedeće obveze:

- treba imati prebivalište na području grada Opatije

- mora obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je predan zahtjev

- ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može koristiti poticaj i u slučaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obročna otplata koja se uredno otplaćuje

- ne smije biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca niti u mirovini .

 

Korisnik sredstava poticaja za OPG-a ima slijedeće obveze:

- treba imati prebivalište na području grada Opatije

- mora obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je predan zahtjev

- ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može koristiti poticaj i u slučaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obročna otplata koja se uredno otplaćuje

- može biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca kao i u mirovini (NOVO)

 

C.      SUBVENCIJA KAMATA NA KREDITE

 

-  Ovaj oblik poticaja obuhvaća subvenciju kamata od dva (2) postotna poena u sklopu Programa kreditiranja poduzetnika koje raspisuje i ugovara Županija primorsko goranska ili pojedina Ministarstva Republike Hrvatske do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

Korisnik sredstava poticaja za kamate

- treba imati sjedište/prebivalište na području Grada Opatije

- treba imati zaključen ugovor o kreditu po natječaju Primorsko-goranske županije ili po natječaju nadležnih ministarstava Republike Hrvatske

- ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može koristiti poticaj i u slučaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obročna otplata koja se uredno otplaćuje.

 

 

D.     POTICANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI U ZALEĐU- NOVI OBLIK POTICAJA

 

Temeljem rasprava na kolegiju gradonačelnika vezanim uz problematiku djelatnosti trgovine na malo prehrambenim proizvodima u naseljima u zaleđu kao i ugostiteljskoj djelatnosti u sklopu boćarija ili društvenih domova također u zaleđu ovim prijedlogom predlažu se poticaji kroz subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnina i komunalna naknada). Tako se predlažu poticaji za obavljanje djelatnosti u zalađu koje mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji obavljaju djelatnosti trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, i Dobreć ili koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Pobri, Ika, Oprić  i Dobreć u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije). Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od 12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 1,000,00 kuna mjesečno. Poticaje iz stavka 1. i 2. ovog članka ne može se odobriti osobama koje istovremeno koriste poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

 

U ostalim odredbama Program se nije u bitnome mijenjao. Poticaje i nadalje mogu koristiti isključivo mikro i mali poduzetnici Kao i do sada poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju nisu koristiti poticaj za zapošljavanje, te da obrtnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu ponovno koristiti isti oblik poticaja. U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika (prije isteka ugovora o radu) kod korisnika sredstava ili prestanka obrta, unutar rokova iz Programa korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi danih poticaja. Izuzetno korisnici sredstava ne bi bili u obvezi vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika za koji se poticaj primljen zaposle drugog zaposlenika koji ispunjava iste uvjete i to u roku od 60 dana od raskida radnog odnosa. Ako se raskine radni odnos za drugim zaposlenicima prije isteka ugovora o radu poticaj se ne bi morao vraćati ako korisnik zaposli drugu osobu minimalno na razdoblje trajanja ugovora o dodjeli poticaja. Korisnik poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja koje je zbog visine ostvarenih primitaka od obavljanja sporednog zanimanja u tekućoj kalendarskoj godini, bio obavezan od 1. siječnja iduće kalendarske godine prestati obavljati istu, te u roku od 30 dana, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta. Također se propisuje obračun kamata po stopi od 4,5% u slučaju da se isplaćeni poticaji ne vrate u određenom roku za povrat kada ta se za to ispune uvjeti.

 

Treba istaknuti da se potpore mogu isplaćivati isključivo sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352) kao potpore malih vrijednosti po kojima primatelj potpore ne smije primiti više od 200.000 EUR-a potpora u tri godine. Stoga će svaki podnositelj zahtjeva biti obvezan popuniti posebnu izjavu koja dokazuje da se radi o potporama malih vrijednosti.

 

Potrebno je naglasiti da i Zavod za zapošljavanje svake godine provodi vlastite Programe poticanja zapošljavanja te da bi se poduzetnici kod donošenja poslovnih odluka zasigurno trebali upoznati i sa istima.

 

Proračunom za 2018. za ovu je namjenu osiguran iznos od 800.000 kuna, od čega se 280.000 kuna odnosi na obveze po ugovorima zaključenim u 2017.godini.

                                                                                            

IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE