Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje oko prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Datum: 12.2.2018.

Grad Opatija otvara javno savjetovanje oko prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Javno savjetovanje otvoreno je od 12.02.2018. do 26.02.2018.godine, odnosno u trajanju kraćem od 30. dana budući se radi o usklađenju sa već donesenim općim aktom kao i sa preporukama nadležnog Ministarstva.

Sve primjedba i prijedloge na tekst odluke mogu se za vrijeme trajanja savjetovanja uputiti na slijedeće kontakte:

 

Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti predlažu se prvenstveno da bi se njene  odredbe uskladile sa Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, koju je Gradsko vijeće usvojilo dana 31.01.2018.godine. Naime, člankom 19. navedene Odluke propisano je da Grad Opatija preuzima obvezu plaćanja javne usluge  prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, kao troška stanovanja, korisnicima usluge na svom području  koji temeljem odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti ostvaruju pravo na isplatu troškova stanovanja koji uključuju i trošak prikupljanja otpada kao drugih troškova stanovanja.  Ističemo da važeća Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti već ima propisan sličan institut odnosno pravo vezano uz cijenu opskrbe pitkom vodom (članak 7.) pa se stoga predlaže da se na sličan način regulira i podmirenje troškova odvoza otpada.

Pored toga predlaže se i dopuna odredbe članka 4.stavka 2..Odluke. Naime, sukladno preporuci Ministarstva za demografiju , obitelj, mlade i socijalnu politiku, ovim se prijedlogom kao mogući korisnici prava na pomoć za stanovanje određuju i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koje zakonito borave u republici Hrvatskoj.