Grad Opatija
Službene stranice

Konferencija za medije - regulacija koeficijenata u Dječjem vrtiću Opatija

Datum: 10.2.2017.

Tema današnje konferencije za medije, koju je gradonačelnik održao u svom uredu, bila je regulacija koeficijenata u Dječjem vrtiću Opatija. Gradonačelnik je obraćanje medijima započeo objašnjenjem da se u ovoj stvari ne radi o predizbornim aktivnostima nego o predmetu Kolektivnog ugovora.

Grad Opatija vodi kolektivne pregovore sa Sindikatima gradske uprave i gradskih ustanova, uvažavajući rješenja koja su na obostrano zadovoljstvo ali i u skladu sa gospodarskim kretanjima. Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama Grada Opatije, iz 2012. godine, koji se odnosi i na Dječji vrtić, gradonačelnik je prvi put pisano uvrstivši u kolektivni ugovor utvrdio da postoji zaostajanje plaća djelatnika Dječjeg vrtića na usporedivim radnim mjestima u gradskoj upravi. Uvažavajući ugovorene obveze krajem 2012. godine postignut je sporazum o osnovici za plaće na način da je osnovica za djelatnike gradske uprave, JVP i Festivala Opatija bila manja 3%, a kako bi plaće u Dječjem vrtiću i Gradskoj knjižnici ostale na istoj razini. Bez obzira na gospodarsku krizu, 2013., 2014. i 2015. godine, moralo se ujednačiti prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna da bi se zadržao standard građana i udovoljilo raznim zahtjevima tokom godina, iz kojeg razloga su se Sindikati usuglasili oko nastavka umanjenja plaće koje je trajalo 3 godine, kako bi plaće u Dječjem vrtiću i Gradskoj knjižnici ostale jednake. Gradonačelnik je naglasio kako nije bilo moguće u tom periodu povećati plaće u Dječjem vrtiću, ali one se tada nisu ni smanjile. U 2016. godini kada su se popravili uvjeti, nema više potrebe za umanjenjem plaće te je u gradskoj upravi, Festivalu i JVP vraćena na iznos prije umanjenja, a u Vrtiću se uvećava za 5%. Podsjetio je i na umanjenje dnevnice u istom razdoblju, za što je procijenjeno da više nema potrebe te je ove dane vraćena na iznos koji predviđa zakon. 

Pregovarajući o Aneksima Kolektivnih ugovora, kada se pripremao proračun za 2017. godinu, gradonačelnik je istaknuo da se tada nije znalo konačne stavove Vlade i ishod poreznih reformi koje su se spremale, govorilo se o gubitku dijela poreznih prihoda, a prema procjenama potencijalni gubitak Grada Opatije mogao bi iznositi oko 6 milijuna kuna i to na ime poreza i prireza oko 5 milijuna kuna a ukidanjem poreza na tvrtku oko 1,1 milijuna kuna. Sa kompenzacijskim mjerama države ukoliko ih provede, procjenjuje se da se radi o gubitku od 1,5 i 2 milijuna kuna. Stoga je, prilikom pregovaranja Sindikatima Vrtića rečeno da je potrebno vidjeti na koji način će se vršiti punjenje proračuna, u odnosu na što će se izvršavati preuzete obveze iz Kolektivnog ugovora.

Povod nedavno održanog sastanka u Vrtiću je problem odnosa koeficijenata za obračun plaće na pojedinim radnim mjestima unutar ustanove. Gradonačelnik je sa pripadnicima dva Sindikata koji djeluju u Vrtiću (s time da 1/3 radnika nije u Sindikatu) dogovorio da svaka od strana Kolektivnog ugovora odraditi svoj dio posla. Djelatnici vrtića moraju sagledati razliku između pojedinih skupina radnih mjesta (pored odgojitelja u Vrtiću rade i drugi stručni djelatnici, medicinska sestra, pedagog, psiholog, računovodstveni radnici i ostali)  te usuglasiti prijedlog novih koeficijenata s kojim će biti zadovoljne sve skupine radnika. Zadaća je ravnatelja da prikupi sve prijedloge i jedinstveni, usuglašeni uputi Upravnom vijeću radi donošenja novog akta. Gradonačelnik je naglasio da se procedura donošenja akta mora poštivati a na Gradu je da potom sagleda prijedlog u financijskom smislu.

Predviđanja idu u smjeru da će tekuća godina nadmašiti rekordnu u turističkom smislu 2016. godinu, ne bi trebalo biti problema sa ostvarivanjem proračunskih prihoda pa tako ni sa poštivanjem preuzetih obveza iz Kolektivnog ugovora. Da bi gradonačelnik ostvario zakonsku obvezu uravnoteženog proračuna, nema mjesta srljanju, kako sam kaže.

Gradonačelnik se zaključno još jednom osvrnuo na zajedničke dogovore između Grada i svih Sindikata potpisnika, jer bi narušavanje ravnoteže kojoj se teži u pregovaranju moglo izazvati lančanu reakciju drugih korisnika prava Kolektivnih ugovora. Lokalni izbori nisu povod za rješavanje koeficijenata u Vrtiću već vidi problem u dezinformiranosti .

 Usputno je spomenut velik angažman Grada, kada je prilikom upisa u Vrtić rečeno da se pojavio problem nemogućnosti upisa neke djece, promptno je osiguran dodatan prostor u školi Veprinac, s svom potrebnom opremom i novozaposlenim radnicima. Ta situacija je pozitivno riješena bez ʺhvalisanjaʺ u novinama. Izgradnjom novog vrtića ovih problema neće biti, a naravno bit će i novih zapošljavanja.