Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za imenovanje pročelnika UO za financije i društvene djelatnosti

Datum: 7.8.2019.

U današnjem broju "Narodnih novina" objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije (1 izvršitelj, m/ž).

Obavijest o objavi natječaja objavljena je u današnjem broju "Novog lista".

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije, je četvrtak- 22. kolovoz 2019. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti:  Rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, donosi rješenje u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka u Upravnom odjelu, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, obavlja druge srodne poslove po nalogu izvršnog tijela.


 

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 3,89, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

 

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave, zaštite osobnih podataka, financija, društvenih djelatnosti:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (SN PGŽ 8/13- proč. i 39/13)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (NN 2/19)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
 • Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06 i 10/09)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 • Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17)
 • Opći porezni zakon (NN 115/16 i 106/18)
 • Odluka o porezima Grada Opatije (SN PGŽ 37/11, 5/12 i 7/13)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18-Odl.) članci 76.-102.
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 53/13 i 94/14)
 •  Odluka o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2019. (SN PGŽ 43/18)
 • web stranica Grada Opatije www.opatija.hr

 

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .